„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie WIELKOPOLSKIM”

Data wpisu: 28.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogramy działań realizowanych w ramach projektu:
1. Harmonogramy działań realizowanych w ramach projektu
2. Harmonogram spotkań indywidualnych
3. Harmonogram zjazdów


„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie WIELKOPOLSKIM”

Data wpisu: 16.07.2019 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram szkoleń.

Kliknij, aby otworzyć załącznik: HARMONOGRAM WIELKOPOLSKA


„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie WIELKOPOLSKIM”

Data wpisu: 05.07.2019 r.

Szanowni Państwo,

Działania w ramach naszych projektów realizowanych na zlecenie MEN wpisują się w politykę oświatową ministerstwa. Kompetencje kluczowe są elementem zaplanowanych przez MEN na rok szkolny 2019/2020 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20192020?fbclid=IwAR1OeKzWLk6AlQWRvUrmWU92ym_nCJJTgzStIFmYVELykteNhmQgLl-G-S8


„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie WIELKOPOLSKIM”

Data wpisu: 09.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram szkoleń.

Kliknij, aby otworzyć załącznik: HARMONOGRAM WIELKOPOLSKA

Data wpisu: 11.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram szkoleń.

Kliknij, aby otworzyć załącznik: HARMONOGRAM WIELKOPOLSKA

Data wpisu: 28.12.2018 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram szkoleń (I etap realizacji projektu) w województwie Wielkopolskim.

Kliknij, aby otworzyć załącznik: HARMONOGRAM WIELKOPOLSKA


„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie WIELKOPOLSKIM”

Data wpisu: 28.11.2018 r.

Szanowni Państwo.
Zgodnie z Regulaminem konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”, w ramach którego realizowany jest projekt, Instytucją Pośredniczącą dla Osi priorytetowej II Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.


„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie: WARMIŃSKO-MAZURSKIM, POMORSKIM, ZACHODNIOPOMORSKIM i KUJAWSKO-POMORSKIM”.

Data wpisu: 09.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Wykonawca części doradczej projektu został wyłoniony w zapytaniu ofertowym.


„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie WIELKOPOLSKIM”

Data wpisu: 05.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram szkoleń (I etap realizacji projektu) w województwie Wielkopolskim.

Kliknij, aby otworzyć załącznik: HARMONOGRAM WIELKOPOLSKA


„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie: WARMIŃSKO-MAZURSKIM, POMORSKIM, ZACHODNIOPOMORSKIM i KUJAWSKO-POMORSKIM”.

Data wpisu: 15.10.2018 r.

Szanowni Państwo,
Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia prowadzi obecnie postępowanie zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i Zasadą Konkurencyjności. Według zapisów projektowych dla każdej placówki zostanie wyłoniony jeden doradca wspierający Uczestnika projektu w trakcie procesu wspomagania. Doradztwo indywidualne przewidziane jest w wymiarze 24 godzin ( 3 spotkania po 8 godzin dydaktycznych – 6 zegarowych). W drugiej połowie października uruchomimy sieć współpracy.

Poniżej zamieszczamy propozycję Harmonogramu spotkań z doradcami (ostateczną wersję Harmonogramu ustalicie Państwo indywidualnie z doradcami).


„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”.

Data wpisu: 20.08.2018 r.

„MIR CONSULTING Szymon Mironowicz” rozpoczęło na terenie województwa wielkopolskiego realizację projektu pn. ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”.

Projekt wpisuje się w politykę oświatową – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych” będzie podlegało w zbliżającym się roku szkolnym monitorowaniu przez Kuratorów Oświaty.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych ze szkół/przedszkoli z terenu województwa w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE.

Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkół/przedszkoli z terenu województwa wielkopolskiego (min 50% osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, przy czym z jednej szkoły udział może wziąć jedna osoba).

W ramach projektu zaplanowano :
1. Szkolenia dla kadry kierowniczej w trzech zjazdach stacjonarnych (każdy zjazd trwa 3 dni – łącznie 72 godziny dydaktyczne) – od listopada 2018r. do czerwca 2019r. Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, w tym praktyków – aktywnych i byłych dyrektorów szkół, znających specyfikę i perspektywę pracy w placówkach oświatowych, szczegółowy program szkoleń – dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników. Szkolenia – w miastach powiatowych/wojewódzkich, zapewniamy bezpłatny nocleg i całodzienne wyżywienie
2. Zorganizowanie przez uczestników szkoleń procesu wspomagania w placówce, w której są zatrudnieni – w okresie od 1 września 2019 r do 30 czerwca 2020 r. Proces będzie wspierany przez doradców oraz w ramach zorganizowanych sieci współpracy. Każdy uczestnik otrzyma 24 godz/os. indywidualnego doradztwa wspomagającego w miejscu pracy. Zadaniem doradcy będzie pomoc uczestnikom przy przygotowaniu rozwiązań ewentualnych problemów, organizacyjnych lub dydaktyczno-wychowawczych, wskazuje literaturę przedmiotu, przykłady dobrych praktyk.

Z projektu wykluczeni są dyrektorzy szkół/przedszkoli/placówek przewidzianych do likwidacji oraz szkół/przedszkoli, które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot: szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących

Strona MEN: (https://efs.men.gov.pl/wiadomosci/zaktualizowane-zestawienie-szkol-i-placowek-objetych-wsparciem-i-planowanych-do-objecia-wsparciem-w-ramach-dzialania-2-10-po-wer-wysoka-jakosc-systemu-oswiaty-typy-operacji-1-2-i-3-stan-na-dzien/)

Termin rozpoczęcia rekrutacji – 01.08.2018r.

Rekrutacja ma charakter ciągły do momentu zrekrutowania wszystkich grup.


UWAGA! WRZEŚNIOWY HARMONOGRAM ZJAZDÓW!

Data wpisu: 19.08.2018 r.

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy ostateczny harmonogram zjazdów. Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu, szkolenia muszą zakończyć się do 30 września 2018 r. Uczestnikom szkoleń zapewniamy: bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy ponoszą tylko koszt dojazdu na miejsce szkolenia. Zastrzegamy możliwość zmiany miejsca szkolenia, uwzględniając potrzeby osób zakwalifikowanych do projektu. Dopuszczamy odległość do 50 km od wskazanych miejscowości – pod warunkiem, że miejsca szkoleń będą odpowiadały standardom określonym w projekcie.

Harmonogramy aktualne >>


UWAGA! NOWY HARMONOGRAM

Data wpisu: 18.07.2018 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 5 lipca 2018 roku MEN opublikowało kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
na rok szkolny 2018/2019. ,,Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych’’ będzie podlegało
w zbliżającym się roku szkolnym monitorowaniu przez Kuratorów Oświaty.

( https://men.gov.pl/pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny )

Nasz projekt : „ Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych” wpisuje się w wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej – przygotowujemy w ramach projektu dyrektorów/wicedyrektorów/kierowników świetlic/ przewodniczących zespołów przedmiotowych do wykorzystania procesu wspomagania, który jest elementem nadzoru pedagogicznego,  w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu, szkolenia muszą zakończyć się do 30 września 2018r. Uczestnikom szkoleń zapewniamy: bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy ponoszą tylko koszt dojazdu na miejsce szkolenia. Zastrzegamy możliwość zmiany miejsca szkolenia, uwzględniając potrzeby osób zakwalifikowanych do projektu. Dopuszczamy odległość do 50 km od wskazanych miejscowości – pod warunkiem, że miejsca szkoleń będą odpowiadały standardom określonym w projekcie.

MEN opublikowało nową listę szkół/przedszkoli/placówek, które są wykluczone w projektu (https://efs.men.gov.pl/wiadomosci/zaktualizowane-zestawienie-szkol-i-placowek-objetych-wsparciem-i-planowanych-do-objecia-wsparciem-w-ramach-dzialania-2-10-po-wer-wysoka-jakosc-systemu-oswiaty-typy-operacji-1-2-i-3-stan-na-dzien/)

 


UWAGA! ZMIANY W SYSTEMIE PROWADZENIA SZKOLEŃ WRAZ Z NOWYM HARMONOGRAMEM

Data wpisu: 22.06.2018r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zmieniony harmonogram. W okresie wakacyjnym proponujemy szkolenia w cyklu 6 dni + 3 dni bądź w formie 3 zjazdów stacjonarnych po 3 dni każdy (łącznie 72 godziny).
Zapewniamy: bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy ponoszą koszt dojazdu na miejsce szkolenia.
Zastrzegamy możliwość zmiany miejsca szkolenia, uwzględniając potrzeby osób zakwalifikowanych do projektu. Dopuszczamy odległość do 50 km od wskazanych miejscowości – pod warunkiem, że miejsca szkoleń będą odpowiadały standardom określonym w projekcie.
W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób do grupy, termin szkolenia ulegnie zmianie. Nowy harmonogram zostanie Państwu przekazany drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej tydzień przed planowym rozpoczęciem pierwszego zjazdu.
W zakładce „Ramowy Program Szkoleniowo-Doradczy” mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem szkolenia (str.10).
Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram szkoleń.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE (272 os.)– 17 grup

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Olsztyn 26-28.04, 21-23.05, 11-13.06 brak miejsc
Gr 2 Olsztyn 21-23.05, 7-9.06, 28-30.06 brak miejsc
Gr 3 Olsztyn 20-22.08, 17-19.09, 24-26.09
Gr 4 Trójmiasto/Olsztyn* 6-11.08, 20-22.09
Gr 5 Elbląg 22-24.08, 13-15.09, 27-29.09
Gr 6 Trójmiasto/Szczytno* 6-11.08, 10-12.09
Gr 7 Olsztyn 19-21.07, 16-18.08, 17-19.09
Gr 8 Trójmiasto/Szczytno* 20-25.08, 13-15.09 brak miejsc
Gr 9 Ełk 23-25.08, 13-15.09, 27-29.09
Gr 10 Trójmiasto/Ełk* 20-25.08, 17-19.09
Gr 11 Trójmiasto/Mrągowo* 6-11.08, 20-22.09
Gr 12 Mrągowo/Giżycko 11-13.07, 16-18.08, 13-15.09
Gr 13 Ostróda 20-22.08,13-15.09,  24-26.09 ostatnie wolne miejsca
Gr 14 Lidzbark Warmiński 20-22.08, 17-19.09, 27-29.09
Gr 15 Olsztyn/Zalesie 7-9.06, 2-4.07, 16-18.07 brak miejsc
Gr 16 Olsztyn/Zalesie 23-25.08, 10-12.09, 27-29.09 ostatnie wolne miejsca
Gr 17 Giżycko 23-25.04, 17-19.05, 7-9.06 brak miejsc
    * szkolenia w układzie: 6 dni/3dni

ZACHODNIOPOMORSKIE (304 os.) – 19 grup

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Szczecin 05-07.04, 23-25.04, 17-19.05 brak miejsc
Gr 2 Szczecin 23-25.04, 17-19.05, 4-6.06 brak miejsc
Gr 3 Szczecin 16-18.07, 16-18.08, 17-19.09
Gr 4 Szczecin 2-4.08, 23-25.08, 13-15.09
Gr 5 Koszalin 26-28.04, 21-23.05 4-6.06. brak miejsc
Gr 6 Koszalin 10-12.05, 7-9.06, 5-7.07 brak miejsc
Gr 7 Koszalin 21-23.05, 11-13.06, 2-4.07 brak miejsc
Gr 8 Koszalin 20-22.08, 6-8.09, 24-26.09
Gr 9 Kołobrzeg 7-9.05, 7-9.06, 25-27.06 brak miejsc
Gr 10 Kołobrzeg* 20-25.08, 24-26.09
Gr 11 Kołobrzeg/Szczecin* 6-11.08, 20-22.09
Gr 12 Szczecin* 6-11.08, 24-26.09
Gr 13 Szczecin* 20-25.08, 17-19.09
Gr 14 Szczecin 20-22.08, 6-8.09, 24-26.09 ostatnie wolne miejsca
Gr 15 Szczecin 23-25.08, 10-12.09, 27-29.09
Gr 16 Drawsko Pomorskie 16-18.08, 29-31.08, 20-22.09
Gr 17 Wałcz 19-21.04, 14-16.05, 04-06.06 brak miejsc
Gr 18 Wałcz 26-28.04, 21-23.05, 18-20.06 brak miejsc
Gr 19 Szczecinek 30.07-1.08, 29-31.08, 20-22.09
    * szkolenia w układzie: 6 dni/3dni

POMORSKIE (416 os.) – 26 grup

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Gdańsk 12-14.04, 07-09.05, 07-09.06 brak miejsc
Gr 2 Gdynia 9-11.07, 16-18.08, 23-25.08
Gr 3 Gdańsk 12-14.07, 20-22.08, 6-8.09
Gr 4 Gdańsk 16-18.07, 9-11.08, 30.08-1.09
Gr 5 Słupsk 27-29.08, 13-15.09, 27-29.09
Gr 6 Gdańsk 19-21.07, 20-22.08, 20-22.09
Gr 7 Gdańsk 2-4.08, 27-29.08,17-19.09
Gr 8 Gdynia 6-8.08, 30.08-1.09, 27-29.09
Gr 9 Starogard Gdański 27-29.08, 10-12.09, 17-19.09
Gr 10 Gdańsk* 16-21.07, 23-25.08
Gr 11 Gdańsk 16-18.08, 30.08-1.09, 13-15.09
Gr 12 Gdańsk 23-25.08, 10-12.09, 27-29.09
Gr 13 Chojnice 16-18.08, 13-15.09, 27-29.09
Gr 14 Gdańsk* 6-11.08, 10-12.09
Gr 15 Gdynia* 6-11.08, 13-15.09
Gr 16 Gdańsk* 20-25.08, 20-22.09
Gr 17 Wejherowo 21-23.05, 7-9.06, 28-30.06, brak miejsc
Gr 18 Mazury/Gdańsk * 20-25.08, 17-19.09
Gr 19 Toruń/Gdańsk* 20-25.08, 20-22.09
Gr 20 Kościerzyna 6-8.08, 6-8.09, 24-26.09
Gr 21 Lębork 9-11.08, 10-12.09, 20-22.09
Gr 22 Gdynia 27-29.08, 10-12.09, 24-26.09
Gr 23 Gdańsk 16-18.08, 6-8.09, 24-26.09
Gr 24 Gdańsk 30.08-1.09, 17-19.09, 24-26.09
Gr 25 Gdańsk 23-25.04, 24-26.05, 25-27.06 brak miejsc
Gr 26 Malbork/Kwidzyn 20-22.08, 17-19.09, 27-29.09
    * szkolenia w układzie: 6 dni/3dni

KUJAWSKO-POMORSKIE (368 os.) – 23 grupy

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Bydgoszcz* 16-21.07, 16-18.08
Gr 2 Bydgoszcz* 6-11.08, 23-25.08
Gr 3 Bydgoszcz 18-20.06, 5-7.07, 26-28.07 brak miejsc
Gr 4 Bydgoszcz* 20-25.08, 17-19.09
Gr 5 Toruń 10-12.05, 28-30.05, 14-16.06 brak miejsc
Gr 6 Toruń 16-18.08, 23-25.08, 17-19.09
Gr 7 Toruń 20-22.08, 6-8.09, 24-26.09 ostatnie wolne miejsca
Gr 8 Trójmiasto/Bydgoszcz* 6-11.08, 6-8.09
Gr 9 Włocławek 7-9.06, 25-27.06, 12-14.07 brak miejsc
Gr 10 Trójmiasto/Bydgoszcz* 6-11.08, 17-19.09
Gr 11 Bydgoszcz 16-18.07, 16-18.08, 17-19.09
Gr 12 Bydgoszcz 6-8.08, 20-22.08, 23-25.09
Gr 13 Trójmiasto/Bydgoszcz* 20-25.08, 24-26.09
Gr 14 Bydgoszcz 9-11.08, 23-25.08, 24-26.09
Gr 15 Bydgoszcz 16-18.08,  23-25.08, 20-22.09
Gr 16 Bydgoszcz 10-12.09, 17-19.09, 27-29.09
Gr 17 Inowrocław 20-22.08, 17-19.09, 27-29.09 ostatnie wolne miejsca
Gr 18 Bydgoszcz/Ciechocinek 8-10.06., 25-27.06, 19-21.09 brak miejsc
Gr 19 Bydgoszcz/Ciechocinek 8-10.06., 25-27.06, 19-21.09 brak miejsc
Gr 20 Bydgoszcz/Ciechocinek 8-10.06., 25-27.06, 19-21.09 brak miejsc
Gr 21 Bydgoszcz 24-26.05, 11-13.06, 28-30.06 brak miejsc
Gr 22 Bydgoszcz 20-22.08, 6-8.09, 24-26.09
Gr 23 Bydgoszcz 23-25.08, 10-12.09, 27-29.09
    * szkolenia w układzie: 6 dni/3dni

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM

Data wpisu: 26.04.2018r. / Aktualizacja 12.06.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i będzie trwała do momentu zrekrutowania wszystkich grup.
Szkolenie odbywają się w formie 3 zjazdów po 3 dni każdy (łącznie 72 godziny).

Zapewniamy: bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy ponoszą koszt dojazdu na miejsce szkolenia.

Zastrzegamy możliwość zmiany miejsca szkolenia, uwzględniając potrzeby osób zakwalifikowanych do projektu. Dopuszczamy odległość do 50 km od wskazanych miejscowości – pod warunkiem, że miejsca szkoleń będą odpowiadały standardom określonym w projekcie.

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób do grupy, termin szkolenia ulegnie zmianie. Nowy harmonogram zostanie Państwu przekazany drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej tydzień przed planowym rozpoczęciem pierwszego zjazdu.

W zakładce „Ramowy Program Szkoleniowo-Doradczy” mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem szkolenia (str.10).
Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram szkoleń.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE (272 os.)– 17 grup

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Olsztyn 26-28.04, 21-23.05, 11-13.06               brak miejsc
Gr 2 Olsztyn 21-23.05, 7-9.06, 28-30.06                brak miejsc
Gr 3 Olsztyn 30.07-1.08, 27-29.08, 17-19.09
Gr 4 Olsztyn 5-7.07, 6-8.08, 6-8.09
Gr 5 Elbląg 22-24.08, 13-15.09, 27-29.09
Gr 6 Szczytno 11-13.07, 8-10.08, 10-12.09
Gr 7 Olsztyn 19-21.07, 16-18.08, 17-19.09
Gr 8 Olsztyn 30.07-1.08, 29-31.08, 24-26.09
Gr 9 Ełk 23-25.08, 13-15.09, 27-29.09
Gr 10 Olsztyn 20-22.08, 6-8.09, 24-26.09
Gr 11 Olsztyn 20-22.08, 7-9.09, 27-29.09
Gr 12 Mrągowo/Giżycko 11-13.07, 16-18.08, 13-15.09
Gr 13 Ostróda 25-27.06, 16-18.07, III do uzgodnienia z grupą    ostatnie wolne miejsca
Gr 14 Lidzbark Warmiński 6-8.08, 29-31.08, 20-22.09
Gr 15 Olsztyn/Zalesie 7-9.06, 2-4.07, 16-18.07          brak miejsc
Gr 16 Olsztyn/Zalesie 23-25.08, 10-12.09, 27-29.09            ostatnie wolne miejsca
Gr 17 Giżycko 23-25.04, 17-19.05, 7-9.06        brak miejsc

ZACHODNIOPOMORSKIE (304 os.) – 19 grup

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Szczecin 05-07.04, 23-25.04, 17-19.05      brak miejsc
Gr 2 Szczecin 23-25.04, 17-19.05, 4-6.06          brak miejsc
Gr 3 Szczecin 16-18.07, 16-18.08, 13-15.09
Gr 4 Szczecin 23-25.07, 23-25.08, 17-19.09
Gr 5 Koszalin 26-28.04, 21-23.05 4-6.06.        brak miejsc
Gr 6 Koszalin 10-12.05, 7-9.06, 5-7.07            brak miejsc
Gr 7 Koszalin 21-23.05, 11-13.06, 2-4.07        brak miejsc
Gr 8 Koszalin 20-22.08, 6-8.09, 24-26.09
Gr 9 Kołobrzeg 7-9.05, 7-9.06, 25-27.06           brak miejsc
Gr 10 Kołobrzeg 20-22.08, 6-8.09, 24-26.09
Gr 11 Szczecin 30.07-1.08, 27-29.08, 20-22.09
Gr 12 Szczecin 16-18.07, 16-18.08, 17-19.09
Gr 13 Szczecin 2-4.08, 23-25.08, 13-15.09
Gr 14 Szczecin 20-22.08, 6-8.09, 24-26.09      ostatnie wolne miejsca
Gr 15 Szczecin 23-25.08, 10-12.09, 27-29.09
Gr 16 Drawsko Pomorskie 6-8.08, 29-31.08, 20-22.09
Gr 17 Wałcz 19-21.04, 14-16.05, 04-06.06      brak miejsc
Gr 18 Wałcz 26-28.04, 21-23.05, 18-20.06      brak miejsc
Gr 19 Szczecinek 30.07-1.08, 29-31.08, 20-22.09

POMORSKIE (416 os.) – 26 grup

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Gdańsk 12-14.04, 07-09.05, 07-09.06       brak miejsc
Gr 2 Gdańsk 16-18.07, 16-17.08, 10-12.09
Gr 3 Gdynia 11-13.07, 21-23.08, 13-15.09
Gr 4 Gdańsk 2-4.07, 2-4.08, 27-29.08
Gr 5 Słupsk 2-4.07, 2-4.08, 27-29.08
Gr 6 Gdańsk 5-7.07, 6-8.08, 6-8.09
Gr 7 Gdynia 9-11.07, 9-11.08, 10-12.08
Gr 8 Gdańsk 9-11.07, 30.08-1.09, 20-22.09
Gr 9 Starogard Gdański 12-14.07, 2-4.08, 23-25.08
Gr 10 Gdańsk 16-18.07, 6-8.08, 30.08-1.09
Gr 11 Gdańsk 19-21.07, 20-22.08, 20-22.09
Gr 12 Gdańsk 26-28.07, 16-18.08, 13-15.09
Gr 13 Chojnice 5-7.07, 30.07-1.08, 27-29.08
Gr 14 Gdańsk 23-25.07, 20-22.08, 17-19.09
Gr 15 Gdynia 23-25.07, 23-25.08, 17-19.09
Gr 16 Gdańsk 30.07-1.08, 30.08-1.09, 20-22.08
Gr 17 Wejherowo 21-23.05, 7-9.06, 28-30.06,        brak miejsc
Gr 18 Gdańsk 30.07-1.08, 27-29.08, 24-26.09
Gr 19 Gdańsk 6-8.08, 23-25.08, 13-15.09
Gr 20 Kościerzyna 6-8.08, 6-8.09, 24-26.09
Gr 21 Lębork 25-27.06, 16-18.07, 16-18.08
Gr 22 Gdynia 9-11.08, 30.08-1.09, 27-29.09
Gr 23 Gdańsk 16-18.08, 6-8.09, 24-26.09
Gr 24 Gdańsk 23-25.08, 10-11.09, 27-29.09
Gr 25 Gdańsk 23-25.04, 24-26.05, 25-27.06       brak miejsc
Gr 26 Malbork/Kwidzyn 11-13.07, 21-23.08, 17-19.09

KUJAWSKO-POMORSKIE (368 os.) – 23 grupy

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Bydgoszcz 16-18.07, 16-18.08, 10-12.09
Gr 2 Bydgoszcz 19-21.07, 9-11.08, 30.08-1.09
Gr 3 Bydgoszcz 18-20.06, 5-7.07, 26-28.07    ostatnie wolne miejsca
Gr 4 Bydgoszcz 2-4.07, 23-25.07, 23-25.08
Gr 5 Toruń 10-12.05, 28-30.05, 14-16.06.    brak miejsc
Gr 6 Toruń 5-7.07, 23-25.07, 16-18.08
Gr 7 Toruń 20-22.08, 6-8.09, 24-26.09
Gr 8 Włocławek 20-22.08, 6-8.09, 24-26.09
Gr 9 Włocławek 7-9.06, 25-27.06, 12-14.07     brak miejsc
Gr 10 Tuchola 16-18.07, 16-18.08, 10-12.09
Gr 11 Bydgoszcz 9-11.07, 30.07-1.08, 27-29.08
Gr 12 Bydgoszcz 11-13.07, 6-8.08, 23-25.09
Gr 13 Grudziądz 9-11.08, 27-29.08, 13-15.09
Gr 14 Bydgoszcz 1-3.08, 30.08-1.09, 27-29.09
Gr 15 Bydgoszcz 6-8.08, 30.08-1.09, 17-19.09
Gr 16 Bydgoszcz 9-11.08, 27-29.08, 13-15.09
Gr 17 Inowrocław 25-27.06, 16-18.07, 6-8.08      ostatnie wolne miejsca
Gr 18 Bydgoszcz/Ciechocinek 8-10.06., 25-27.06, 19-21.09    brak miejsc
Gr 19 Bydgoszcz/Ciechocinek 8-10.06., 25-27.06, 19-21.09    brak miejsc
Gr 20 Bydgoszcz/Ciechocinek 8-10.06., 25-27.06, 19-21.09    brak miejsc
Gr 21 Bydgoszcz 24-26.05, 11-13.06, 28-30.06      brak miejsc
Gr 22 Bydgoszcz 20-22.08, 6-8.09, 24-26.09
Gr 23 Bydgoszcz 23-25.08, 10-12.09, 27-29.09

PODSUMOWANIE PIERWSZYCH ZJAZDÓW SZKOLENIOWYCH

Data wpisu: 15.04.2018r. (zmiana)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze szkolenia w Szczecinie:

AKTUALNOŚCI – Szczecin

oraz w Gdańsku:

AKTUALNOŚCI – Gdańsk


ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM

Data wpisu: 14.04.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i będzie trwała do momentu zrekrutowania wszystkich grup.
Szkolenie odbywają się w formie 3 zjazdów po 3 dni każdy (łącznie 72 godziny).

Zapewniamy: bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy ponoszą koszt dojazdu na miejsce szkolenia.

Zastrzegamy możliwość zmiany miejsca szkolenia, uwzględniając potrzeby osób zakwalifikowanych do projektu. Dopuszczamy odległość do 50 km od wskazanych miejscowości – pod warunkiem, że miejsca szkoleń będą odpowiadały standardom określonym w projekcie.

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób do grupy, termin szkolenia ulegnie zmianie. Nowy harmonogram zostanie Państwu przekazany drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej tydzień przed planowym rozpoczęciem pierwszego zjazdu.

W zakładce „Ramowy Program Szkoleniowo-Doradczy” mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem szkolenia (str.10).
Poniżej przedstawiamy aktualny od dnia 16 kwietnia harmonogram szkoleń.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE (272 os.)– 17 grup

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Olsztyn 26-28.04, 21-23.05             brak miejsc
Gr 2 Olsztyn 10-12.05, 21-23.05, 7-9.06
Gr 3 Olsztyn 18-20.05, 15-17.06, 13-15.07  weekendowo
Gr 4 Olsztyn 17-19.05, 7-9.06, 2-4.07
Gr 5 Elbląg 07-09.05, 24-26.05, 14-16.06   (zmieniono termin 1 zjazdu)
Gr 6 Olsztyn 21-23.05, 14-16.06, 2-4.07
Gr 7 Olsztyn 21-23.05, 11-13.06, 2-4.07
Gr 8 Olsztyn 24-26.05, 11-13.06, 5-7.07
Gr 9 Ełk 10-12.05, 28-30.05, 25-27.06  (zmieniono termin 1 zjazdu)
Gr 10 Olsztyn 24-26.05, 18-20.06, 9-11.07
Gr 11 Olsztyn 24-26.05, 11-13.06, 5-7.07
Gr 12 Olsztyn 28-30.05, 18-20.06, 9-11.07
Gr 13 Ostróda 14-16.05,04-06.06, 25-27.06   (zmieniono termin 1 zjazdu)
Gr 14 Olsztyn 28-30.05, 28-30.06, 16-17.07
Gr 15 Olsztyn 4-6.06, 28-30.06, 16-18.07
Gr 16 Olsztyn 7-9.06, 25-27.06, 12-14.07
Gr 17 Giżycko 23-25.04, 17-19.05, 7-9.06    (zmieniono termin 1 zjazdu)

ZACHODNIOPOMORSKIE (304 os.) – 19 grup

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Szczecin 05-07.04, 23-25.04, 17-19.05       brak miejsc
Gr 2 Szczecin 23-25.04, 17-19.05, 4-6.06          brak miejsc
Gr 3 Szczecin 14-16.05, 7-9.06, 28-30.06
Gr 4 Szczecin 17-19.05, 7-9.06, 28-30.06
Gr 5 Koszalin 26-28.04, 21-23.05      ( ostanie wolne miejsca)
Gr 6 Koszalin 10-12.05, 7-9.06, 5-7.07
Gr 7 Koszalin 21-23.05, 11-13.06, 2-4.07
Gr 8 Szczecin 21-23.05, 1-13.06, 28-30.06
Gr 9 Kołobrzeg 07-09.05, 24-26.05, 25-27.06   (zmieniono termin 1 zjazdu)
Gr 10 Kołobrzeg 14-16.05, 11-13.06, 2-4.07
Gr 11 Szczecin 24-26.05, 14-16.06, 5-7.07
Gr 12 Szczecin 24-26.05, 14-16.06, 5-7.07
Gr 13 Szczecinek 10-12.05, 28-30.05, 21-23.06
Gr 14 Szczecin 24-26.05, 18-20.06, 9-11.07
Gr 15 Szczecin 28-30.05, 14-16.06, 2-4.07
Gr 16 Szczecin 28-30.05, 18-20.06, 9-11.07
Gr 17 Wałcz 19-21.04, 14-16.05, 04-06.06      brak miejsc
Gr 18 Wałcz 26-28.04, 21-23.05, 18-20.06       ( ostanie wolne miejsca )
Gr 19 Szczecin 4-6.06, 25-27.06, 14-14.07

POMORSKIE (416 os.) – 26 grup

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Gdańsk 12-14.04, 07-09.05, 07-09.06     brak miejsc
Gr 2 Gdańsk 17-19.05, 14-16.06, 12-14.07
Gr 3 Gdańsk 17-19.05, 11-13.06, 9-11.07
Gr 4 Gdańsk 21-23.05, 18-20.06, 16-18.07
Gr 5 Słupsk 10-12.05, 11-13.06, 9-11.07    (zmieniono termin 1 zjazdu)
Gr 6 Gdańsk 21-23.05, 11-13.06, 2-4.07
Gr 7 Gdańsk 21-23.05, 14-16.06, 5-7.07
Gr 8 Gdańsk 21-23.05, 14-16.06, 5-7.07
Gr 9 Starogard Gdański 14-16.05, 14-16.06, 12-14.07   (zmieniono termin 1 zjazdu)
Gr 10 Gdańsk 24-26.05, 18-20.06, 12-14.07
Gr 11 Gdańsk 24-26.05, 18-20.06,  16-18.07
Gr 12 Gdańsk 28-30.05, 14-16.06, 2-4.07
Gr 13 Chojnice 17-19.05, 18-20.06, 19-21.07
Gr 14 Gdańsk 28-30.05, 28-30.06, 19-21.07
Gr 15 Gdańsk 28-30.05, 28-30.06, 16-18.07
Gr 16 Gdańsk 4-6.06, 28-30.06, 16-18.07
Gr 17 Wejherowo 21-23.05, 7-9.06, 28-30.06,      (zmieniono terminy zjazdów)
Gr 18 Gdańsk 4-6.06, 25-27.06, 9-11.07
Gr 19 Gdańsk 4-6.06, 2-4.07, 23-24.07
Gr 20 Gdańsk 4-6.06, 2-4.07, 26-28.07
Gr 21 Lębork 28-30.05, 25-27.06, 9-11.07    (zmieniono terminy zjazdów)
Gr 22 Gdańsk 7-9.06, 25-27.06, 19-21.07
Gr 23 Gdańsk 7-9.06, 28-30.06, 23-25.07
Gr 24 Gdańsk 7-9.06, 5-7.07, 26-28.07
Gr 25 Gdańsk 23-25.04, 24-26.05, 25-27.06    brak miejsc
Gr 26 Gdańsk 11-13.06, 5-7.07, 23-25.07

KUJAWSKO-POMORSKIE (368 os.) – 23 grupy

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Bydgoszcz 21-23.05, 18-20.06, 16-18.07
Gr 2 Bydgoszcz 21-23.05, 11-13.06, 2-4.07
Gr 3 Bydgoszcz 21-23.05, 4-6.06, 18-20.06,
Gr 4 Bydgoszcz 21-23.05, 14-16.06, 9-11.07
Gr 5 Toruń 10-12.05, 28-30.05, 21-23.06
Gr 6 Bydgoszcz 24-26.05, 14-16.06, 5-7.07
Gr 7 Bydgoszcz 24-26.05, 18-20.06, 12-14.07
Gr 8 Bydgoszcz 28-30.05, 28-30.06, 19-20.07
Gr 9 Włocławek 07-09.05, 07-09.06, 25-27.06
Gr 10 Bydgoszcz 28-30.05, 25-27.06, 16-18.07
Gr 11 Bydgoszcz 28-30.05, 28-30.06, 19-21.07
Gr 12 Bydgoszcz 4-6.06, 25-27.06, 12-14.07
Gr 13 Grudziądz 10-12.05, 4-6.06, 25-27.06
Gr 14 Bydgoszcz 4-6.06, 2-4.07, 19-21.07
Gr 15 Bydgoszcz 7-9.0.06, 28-30.06, 16-18.07
Gr 16 Bydgoszcz 7-9.06, 5-7.07, 23-25.07
Gr 17 Inowrocław 14-16.05, 14-16.06, 2-4.07
Gr 18 Bydgoszcz 7-9.06, 9-11.07, 26-28.07
Gr 19 Bydgoszcz 11-13.06, 2-4.07, 23-25.07
Gr 20 Bydgoszcz 11-13.06, 5-7.07, 26-28.07
Gr 21 Bydgoszcz 23-25.04, 24-26.05, 11-13.06    – ostatnie wolne miejsca
Gr 22 Bydgoszcz 25-27.05, 22-24.06, 6-8.07  weekendowo  zmieniono 1 zjazd
Gr 23 Bydgoszcz 18-20.06, 9-11.07, 23-25.07

TERMINY SZKOLEŃ

Data wpisu: 05.04.2018r.

Szanowni Państwo,

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób, termin szkolenia ulegnie zmianie. Nowy harmonogram zostanie Państwu przekazany drogą mailową/telefoniczną najpóźniej tydzień przed planowym rozpoczęciem pierwszego zjazdu.


NOWY HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Data wpisu: 03.04.2018r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy nowy harmonogram szkoleń:

Szkolenia stacjonarne (72 godziny) 3 zjazdy x 3 dni. Zapewniamy: bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy ponoszą koszt dojazdu na szkolenia.

Zastrzegamy możliwość zmiany miejsca szkolenia, uwzględniając potrzeby osób zakwalifikowanych do projektu. Dopuszczamy odległość do 50 km od wskazanych miejscowości – pod warunkiem, że  miejsca szkoleń będą odpowiadały standardom określonym w projekcie.

POMORSKIE (416 os.) – 26 grup

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Gdańsk 12-14.04, 07-09.05, 07-09.06
Gr 2 Gdańsk 20-22.04, 11-13.05, 25-27.05 weekendowo
Gr 3 Gdańsk 27-29.04, 18-20.05, 15-17.06 weekendowo
Gr 4 Gdańsk 14-16.05, 7-9.06, 25-27.06
Gr 5 Słupsk 09-11.04, 10-12.05, 11-13.06
Gr 6 Słupsk 12-14.04, 26-28.04, 14-16.05
Gr 7 Słupsk 17-19.05, 14-16.06, 12-14.07
Gr 8 Słupsk 28-30.05, 11-13.06, 5-7.07
Gr 9 Starogard Gdański 12-14.04, 14-16.05, 14-16.06
Gr 10 Starogard Gdański 10-12.05, 28-30.05, 21-23.06
Gr 11 Starogard Gdański 21-23.05, 18-20.06, 9-11.07
Gr 12 Starogard Gdański 24-26.05, 18-20.06, 19-21.07
Gr 13 Chojnice 16-18.04, 17-19.05, 18-20.06
Gr 14 Chojnice 10-13.05, 4-6.06, 2-4.07
Gr 15 Chojnice 21-23.05, 21-23.06, 12-14.07
Gr 16 Chojnice 11-13.06, 5-7.07, 16-18.07
Gr 17 Wejherowo 19-21.04, 21-23.05, 21-23.06
Gr 18 Wejherowo 14-16.05, 7-9.06, 25-27.06
Gr 19 Wejherowo 24-26.05, 18-20.06, 9-11.07
Gr 20 Wejherowo 4-6.06, 2-4.07, 19-21.07
Gr 21 Lębork 26-28.04, 28-30.05, 25-27.06
Gr 22 Lębork 17-19.05, 11-13.06, 5-7,07
Gr 23 Lębork 21-23.05, 21-23.06, 16-18.07
Gr 24 Lębork 28-30.05, 14-16.06, 9-11.07
Gr 25 Gdańsk 23-25.04, 24-26.05, 25-27.06
Gr 26 Gdańsk 4-6.06, 2-4.07, 19-21.07

ZACHODNIOPOMORSKIE (304 os.) – 19 grup

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Szczecin 05-07.04, 23-25.04, 17-19.05   – brak miejsc
Gr 2 Szczecin 23-25.04, 17-19.05, 4-6.06
Gr 3 Szczecin 24-26.05, 11-13.06, 9-11.07
Gr 4 Szczecin 7-9.06, 21-23.06, 12-14.07
Gr 5 Koszalin 09-11.04, 26-28.04, 21-23.05    – brak miejsc
Gr 6 Koszalin 10-12.05, 7-9.06, 5-7.07
Gr 7 Koszalin 21-23.05, 11-13.06, 2-4.07
Gr 8 Koszalin 14-16.06, 5-7.07, 19-21.07
Gr 9 Kołobrzeg 19-21.04, 07-09.05, 24-26.05
Gr 10 Kołobrzeg 14-16.05, 11-13.06, 2-4.07
Gr 11 Kołobrzeg 28-30.05, 21-23.06, 9-11.07
Gr 12 Kołobrzeg 7-9.06, 18-20.06, 12-14.07
Gr 13 Szczecinek 10-12.05, 28-30.05, 21-23.06
Gr 14 Szczecinek 24-26.05, 14-16.06, 5-7.06
Gr 15 Szczecinek 14-16.05, 14-16.06, 25-27.06
Gr 16 Szczecinek 4-6.06, 25-27.06, 16-18.07
Gr 17 Wałcz 19-21.04, 14-16.05, 04-06.06     – brak miejsc
Gr 18 Wałcz 26-28.04, 21-23.05, 18-20.06
Gr 19 Wałcz 18-20.06, 2-4.07, 16-17.07

 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE (272 os.)– 17 grup

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Olsztyn 09-11.04, 26-28.04, 21-23.05      – brak miejsc
Gr 2 Olsztyn 23-25.04, 10-12.05, 21-23.05
Gr 3 Olsztyn 14-16.05,  14-16.06  5-7.07
Gr 4 Olsztyn 18-20.05, 15-17.06, 13-15.07   weekendowo
Gr 5 Elbląg 12-14.04, 07-09.05, 24-26.05
Gr 6 Elbląg 14-16.05, 11-13.06,  2-4.07
Gr 7 Elbląg 7-9.06, 18-20.06, 12-14.07
Gr 8 Elbląg 28-30.05, 21-23.06, 9-11.07
Gr 9 Ełk 16-18.04, 10-12.05, 28-30.05
Gr 10 Ełk 4-6.06, 25-27.06, 16-18.07
Gr 11 Ełk 28-30.05, 11-13.06, 5-7.07
Gr 12 Ełk 18-20.06, 2-4.07, 16-18.07
Gr 13 Ostróda 19-21.04, 14-16.05,04-06.06
Gr 14 Ostróda 7-9.06, 21-23.06, 5-7.07
Gr 15 Ostróda 24-26.05,  25-27.06,  9-11.07
Gr 16 Ostróda 11-13.06, 2-4.07, 19-21.07
Gr 17 Giżycko 12-14.04, 23-25.04, 17-19.05

KUJAWSKO-POMORSKIE (368 os.) – 23 grupy

Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1 Bydgoszcz 18-20.05, 8-10.06, 6-8.07 weekendowo
Gr 2 Bydgoszcz 10-12.05, 4-6.06, 24-27.06
Gr 3 Bydgoszcz 7-9.06, 9-11.07, 26-28.07
Gr 4 Bydgoszcz 21-23.05, 4-6.06, 18-20.06,
Gr 5 Toruń 10-12.05, 28-30.05, 21-23.06
Gr 6 Toruń 14-16.05, 14-16.06, 2-4.06
Gr 7 Toruń 25-27.05, 22-24.06, 13-15.07 weekendowo
Gr 8 Toruń 17-19.05, 28-30.05, 18-20.06
Gr 9 Włocławek 07-09.05, 07-09.06, 25-27.06
Gr 10 Włocławek 11-13.06, 5-7.07, 16-18.07
Gr 11 Włocławek 14-16.06, 9-11.07, 23-25.07
Gr 12 Włocławek 28-30.05, 18-20.06,  19-21.07
Gr 13 Grudziądz 10-12.05, 4-6.06, 25-27.06
Gr 14 Grudziądz 14-16.05, 14-16.06, 2-4.07
Gr 15 Grudziądz 11-13.06, 12-14.07, 26-28.07
Gr 16 Grudziądz 11-13.06, 2-4.07, 16-18.07
Gr 17 Inowrocław 14-16.05, 14-16.06, 2-4.07
Gr 18 Inowrocław 21-23.05, 7-9.06, 5-7.07
Gr 19 Inowrocław 4-6.06, 5-7.07, 19-21.07
Gr 20 Inowrocław 28-30.05, 21-23.06, 19-21.07
Gr 21 Bydgoszcz 23-25.04, 24-26.05, 11-13.06
Gr 22 Bydgoszcz 27-29.04, 25-27.05, 22-24.06 weekendowo
Gr 23 Bydgoszcz 18-20.06, 9-11.07, 23-25.07

PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU

Data wpisu: 30.03.2018r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu zostaje przedłużona do 20 kwietnia 2018 roku.


UWAGA TECHNICZNA DO OSÓB WYPEŁNIAJĄCYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Data wpisu: 16.03.2018r.

Szanowni Państwo,


TERMIN ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI

Data wpisu: 15.03.2018r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu zakończy się z dniem 31 marca 2018 roku.


HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Data wpisu: 05.03.2018r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram szkoleń:

Szkolenia stacjonarne (72 godziny) 3 zjazdy x 3 dni. Zapewniamy: bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy ponoszą koszt dojazdu na szkolenia.

Zastrzegamy możliwość zmiany miejsca szkolenia, uwzględniając potrzeby osób zakwalifikowanych do projektu. Dopuszczamy odległość do 50 km od wskazanych miejscowości – pod warunkiem, że  miejsca szkoleń będą odpowiadały standardom określonym w projekcie.

POMORSKIE (416 os.) – 26 grup

 • Grupa 1-4 – 05-07.04, 07-09.05, 07-09.06
 • Grupa 5-8 – 09-11.04, 10-12.05, 11-13.06
 • Grupa 9-12 – 12-14.04, 14-16.05, 14-16.06
 • Grupa 13-16 – 16-18.04, 17-19.05, 18-20.06
 • Grupa 17-20 – 19-21.04, 21-23.05, 21-23.06
 • Grupa 21-24 – 26-28.04, 28-30.05, 28-30.06
 • Grupa 25-26 – 23-25.04, 24-26.05, 25-27.06
Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1-4 Gdańsk 05-07.04, 07-09.05, 07-09.06
Gr 5-8 Słupsk 09-11.04, 10-12.05, 11-13.06
Gr 9-12 Starogard Gdański 12-14.04, 14-16.05, 14-16.06
Gr 13-16 Chojnice 16-18.04, 17-19.05, 18-20.06
Gr 17-20 Wejherowo 19-21.04, 21-23.05, 21-23.06
Gr 21-24 Lębork 26-28.04, 28-30.05, 28-30.06
Gr 25-26 Gdańsk 23-25.04, 24-26.05, 25-27.06

ZACHODNIOPOMORSKIE (304 os.) – 19 grup

 • Grupa 1-4 – 05-07.04, 23-25.04, 17-19.05
 • Grupa 5-8 – 09-11.04, 26-28.04, 21-23.05
 • Grupa 9-12 – 12-14.04, 07-09.05, 24-26.05
 • Grupa 13-16 – 16-18.04, 10-12.05, 28-30.05
 • Grupa 17-19 – 19-21.04, 14-16.05, 04-06.06
Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1-4 Szczecin 05-07.04, 23-25.04, 17-19.05
Gr 5-8 Koszalin 09-11.04, 26-28.04, 21-23.05
Gr 9-12 Kołobrzeg 12-14.04, 07-09.05, 24-26.05
Gr 13-16 Szczecinek 16-18.04, 10-12.05, 28-30.05
Gr 17-19 Wałcz 19-21.04, 14-16.05, 04-06.06

WARMIŃSKO-MAZURSKIE (272 os.)– 17 grup

 • Grupa 1-4 – 09-11.04, 26-28.04, 21-23.05
 • Grupa 5-8 – 12-14.04, 07-09.05, 24-26.05
 • Grupa 9-12 – 16-18.04, 10-12.05, 28-30.05
 • Grupa 13-16 – 19-21.04, 14-16.05,04-06.06
 • Grupa 17 – 05-07.04, 23-25.04, 17-19.05
Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1-4 Olsztyn 09-11.04, 26-28.04, 21-23.05
Gr 5-8 Elbląg 12-14.04, 07-09.05, 24-26.05
Gr 9-12 Ełk 16-18.04, 10-12.05, 28-30.05
Gr 13-16 Ostróda 19-21.04, 14-16.05,04-06.06
Gr 17 Giżycko 05-07.04, 23-25.04, 17-19.05

KUJAWSKO-POMORSKIE (368 os.) – 23 grupy

 • Grupa 1-4 – 05-07.04, 26-28.04, 21-23.05
 • Grupa 5-8 – 09-11.04, 10-12.05, 28-30.05
 • Grupa 9-12 – 12-14.04, 07-09.05, 07-09.06
 • Grupa 13-16 – 16-18.04, 17-19.05, 04-06.06
 • Grupa 17-20 – 19-21.04, 14-16.05, 14-16.06
 • Grupa 21-23 – 23-25.04, 24-26.05, 11-13.06
Grupa Miejsce szkolenia Terminy
Gr 1-4 Bydgoszcz 05-07.04, 26-28.04, 21-23.05
Gr 5-8 Toruń 09-11.04, 10-12.05, 28-30.05
Gr 9-12 Włocławek 12-14.04, 07-09.05, 07-09.06
Gr 13-16 Grudziądz 16-18.04, 17-19.05, 04-06.06
Gr 17-20 Inowrocław 19-21.04, 14-16.05, 14-16.06
Gr 21-23 Bydgoszcz 23-25.04, 24-26.05, 11-13.06

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Data wpisu: 28.02.2018r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami regulaminu projektu proces rekrutacji prowadzony jest za pośrednictwem formularzy online:


LIST POLECAJĄCY

Data wpisu: 28.02.2018r.


Informacja o projekcie

Data wpisu: 27.02.2018r.

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia rozpoczęło na terenie 4 województw realizację następujących projektów:

 • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do Kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie ZACHODNIOPOMORSKIM.”, POWR.02.10.00-00-3020/17
 • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do Kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM.”, POWR.02.10.00-00-3021/17
 • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do Kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie POMORSKIM.”, POWR.02.10.00-00-3017/17
 • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do Kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie WARMIŃSKO-MAZURSKIM.”, POWR.02.10.00-00-3018/17

Projekty są finansowane  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”.

Celem projektów jest podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE w okresie do końca października 2019 r.

Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkół/przedszkoli z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Pomorskiego /Zachodniopomorskiego/ Kujawsko-pomorskiego (min 50% osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich przy czym z jednej szkoły udział może wziąć jedna osoba ).

 

W ramach projektu realizowane będą :

 1. Szkolenia dla kadry kierowniczej ( 72 godz. szkolenia w trzech modułach – 3 dniowych ), trzy 3-dniowe zjazdy stacjonarne – od kwietnia 2018r do września 2018r. Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, w tym praktyków – aktywnych i byłych dyrektorów szkół, znających specyfikę i perspektywę pracy w placówkach oświatowych, szczegółowy program szkoleń – dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników. Szkolenia – w miastach powiatowych/wojewódzkich, zapewniamy bezpłatny nocleg i całodzienne wyżywienie (gwarantowany dla uczestników mieszkających w innych miejscowościach niż te, w których zlokalizowane są szkolenia).
 2. Zorganizowanie przez uczestników szkoleń procesu wspomagania w placówce, w której są zatrudnieni – w okresie 1 października 2018r do 30 czerwca 2019r. Proces będzie wspierany przez  doradców oraz w ramach zorganizowanych sieci współpracy. Każdy uczestnik otrzyma 24 godz/os. indywidualnego doradztwa wspomagającego w miejscu pracy.  Zadaniem doradcy będzie pomoc uczestnikom przy przygotowaniu rozwiązań ewentualnych problemów, organizacyjnych lub dydaktyczno-wychowawczych, wskazuje literaturę przedmiotu, przykłady dobrych praktyk.

Z projektu wykluczeni są dyrektorzy/ szkół/przedszkoli/placówek przewidzianych do likwidacji oraz szkół/przedszkoli, które zostały objęte wsparciem
w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot: szkolenia
i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących ( strona MEN https://efs.men.gov.pl/wiadomosci/aktualizacja-zestawienia-szkol-i-placowek-objetych-wsparciem )

Termin rozpoczęcia rekrutacji – 28 lutego 2018r.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobranie na stronie : www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/