ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Data wpisu: 14.04.2018r. /Aktualizacja 23.05.2018r.

Grupa Miejsce szkolenia Data I szkolenia Data II szkolenia Data III szkolenia

 

Uwagi

 

1 Olsztyn 27 -29 czerwca 29-30 sierpnia 12-14 września Brak miejsc
2-3 Białystok 14 -16 czerwca 5 – 7 lipca 2 – 4 sierpnia  
4 Gdańsk 28 -30 czerwca 19 – 21 lipca 9 – 11 sierpnia  
5 Szczecin 14 -16 czerwca 5 – 7 lipca 2 – 4 sierpnia  
6 Bydgoszcz 14 -16 czerwca 5 – 7 lipca 2 – 4 sierpnia  
7 Koszalin 28 -30 czerwca 19 – 21 lipca 9 – 11 sierpnia  
8 Rzeszów 28 -30 czerwca 19 – 21 lipca 9 – 11 sierpnia  
9 Suwałki 25 – 27 czerwca 02 – 04 lipca 29-31 sierpnia Brak miejsc
10 Ełk 28 -30 czerwca 19 – 21 lipca 9 – 11 sierpnia  
11-12 Wrocław 14 -16 czerwca 12-14 lipca 9 – 11 sierpnia  
13-14 Zielona Góra 28 -30 czerwca 19 – 21 lipca 9 – 11 sierpnia  
15-16 Łódź 28 -30 czerwca 19 – 21 lipca 9 – 11 sierpnia  
18-19 Sosnowiec 28 -30 czerwca 19 – 21 lipca 9 – 11 sierpnia  
20-21 Katowice 28 -30 czerwca 19 – 21 lipca 9 – 11 sierpnia  

Między szkoleniami stacjonarnymi a e-learningowymi zaplanowano około  3- 4 tygodni przerwy, aby uczestnicy mieli możliwość ukończyć dwa moduły szkolenia e-learningowego.

W przypadku zrekrutowania grup  w innych miastach, szkolenia stacjonarne  będą się odbywać zgodnie z potrzebami uczestników.   

 


PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU

Data wpisu: 13.04.2018r.

Szanowni Państwo,

Przedstawimy list polecający LIDERA projektu z Ministerstwa Edukacji Narodowej.


PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU

Data wpisu: 30.03.2018r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu zostaje przedłużona do 20 kwietnia 2018 roku.

Dopuszczamy możliwość zrealizowania szkolenia w każdym mieście wojewódzkim, lub innym wskazanym miejscu, pod warunkiem zebrania kompletnej grupy uczestników.


TERMIN ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI

Data wpisu: 15.03.2018r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu zakończy się z dniem 31 marca 2018 roku.

Dopuszczamy możliwość zrealizowania szkolenia w każdym mieście wojewódzkim pod warunkiem zebrania kompletnej grupy uczestników.


INFORMACJE NA TEMAT SZKOLEŃ

Data wpisu: 12.03.2018r.

Szanowni Państwo,

W momencie zakwalifikowania do projektu uczestnicy wezmą udział w diagnozie  potrzeb.

Szkolenia prowadzone będą w dwóch grupach ( w zależności od wyników diagnozy ) :

  1. Zaawansowanej – dla osób, które ukończyły szkolenia organizowane w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, osoby pełniące funkcje szkolnych organizatorów rozwoju edukacji w projektach dofinansowanych w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 / osoby prowadzące wspomaganie w ramach zadań statutowych placówek systemu wspomagania;
  2. Niezaawansowanej – w skład której wejdą osoby nieposiadające ww. doświadczenia zawodowego.

Program szkoleń zostanie dostosowany do potrzeb/umiejętności/doświadczenia uczestników.

Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach :

  1. Stacjonarnych – 70 godzin szkolenia w ciągu trzech spotkań trzydniowych
  2. E-learningowych – 20 godz. w 4 modułach, każdy moduł kończy się pracą zaliczeniową

Zapewniamy: bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy ponoszą koszt dojazdu na szkolenia.

Między szkoleniami stacjonarnymi a e-learningowymi zaplanowano około  4 tygodni przerwy, aby uczestnicy mieli możliwość ukończyć dwa moduły szkolenia e-learningowego.

Grupa Miejsce szkolenia Data I szkolenia Data II szkolenia Data III szkolenia
1-3 Olsztyn 19-21.04 17-19.05 21-23.06
4-6 Białystok 19-21.04 17-19.05 21-23.06
7-9 Gdańsk 19-21.04 17-19.05 21-23.06
10-12 Szczecin 26-28.04 24-26.05 28-30.06
13-15 Bydgoszcz 26-28.04 24-26.05 28-30.06
16-17 Koszalin 26-28.04 24-26.05 28-30.06
18 Elbląg 23-25.04 21-23.05 25-27.06
19 Rzeszów 23-25.04 21-23.05 25-27.06
20 Suwałki 23-25.04 24-26.05 25-27.06
21 Ełk 23-25.04 24-26.05 25-27.06

Zastrzegamy możliwość zmiany miejsca szkolenia, uwzględniając potrzeby osób zakwalifikowanych do projektu. Dopuszczamy możliwość zrealizowania szkolenia w każdym mieście wojewódzkim pod warunkiem zebrania kompletnej grupy uczestników.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Data wpisu: 22.02.2018r.

Projekt „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły” jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17. Realizatorem jest MIR CONSULTING SZYMON MIRONOWICZ. Projekt realizowany jest w partnerstwie z AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Patronat instytucjonalny nad projektem przyjęło Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w Suwałkach.

 

Celem projektu Zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział 420 (353 K 67 M) pracowników instytucji wspomagających i trenerów w szkoleniach i przeprowadzenie przez nich kompleksowego procesu wspomagania w 1260 placówkach w okresie od II 2018 do VIII 2019r

Grupa docelowa: 420 pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz indywidualnych specjalistów i trenerów z terenu całej Polski.

W ramach projektu zaplanowano :

Szkolenia, odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby uczestników, zgodnie z opracowanymi scenariuszami przez trenerów/moderatorów, składające się z części :

– szkolenia stacjonarne (70 godz. x 21 grup 20-osobowych) 3 spot. 3-dniowe (ok 24 godz. w trakcie jednego spotkania) zorganizowane w miastach wojewódzkich /powiatowych

– kurs e-learningowy ( 20 godz. w formie 4 modułów) treści kursu powiązane będą z treściami przekazanymi na części stacjonarnej, każdy moduł będzie kończył się praca zaliczeniową dla uczestników.

Zorganizowanie przez uczestników szkoleń procesu wspomagania w trzech placówkach przy wsparciu PPP, ODN i BP w okresie od X 2018-do V 2019 r. Będzie ono realizowane w obszarach związanych z rozwojem kluczowych kompetencji uczestników: matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, wykorzystania TIK, a także nauczania poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i wykorzystywanie metod aktywizujących uczniów oraz wychowania i kształtowania postaw z zachowaniem elementów wspomagania.

Z projektu wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie pozakonkursowym ORE: „ Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” oraz w innych projektach w przedmiotowym konkursie i w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.10.00 IP.02-00-005/16.