O PROJEKCIE

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: monieckiego, grajewskiego, augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego, w Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem Projektu jest Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko wraz z Partnerem Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71,16-400 Suwałki.

CEL PROJEKTU: Wzrost aktywności społeczno – zawodowej 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów: monieckiego, grajewskiego, augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego w terminie do 30.11.2020r.

Główne zadania: Wsparcie w ramach projektu prowadzone będzie przez wykwalifikowanych doradców, psychologów, wykładowców i pośredników pracy.

 • Doskonalenie zawodowe z identyfikacją potrzeb
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Coaching indywidualny
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników
 • Staże zawodowe w firmach przewidujących zatrudnienie

Staże zawodowe trwają 4 miesiące. Wsparcie dodatkowe dla uczestników projektu:

 • Zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Podczas szkoleń catering w postaci przerwy kawowej oraz obiadu

Okres realizacji: 01.05.2020-30.11.2020 Miejsce realizacji w powiatach: moniecki, grajewski, augustowski, sejneński, suwalski.

Wartość projektu: 1.012.935,25 zł, dofinansowanie projektu: 911.641,71 zł.

 • z powiatów objętych projektem
 • w wieku 18+
 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji nr umowy UDA- RPPD.07.01.00-20-0259/18.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 • Wzory dokumentów rekrutacyjnych odstępne są w Biurze Projektu

KONTAKT:

BIURO PROJEKTU: ul. Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki

-Telefon: 796 140 050

-E-mail: projekty@frr.org.pl


AKTUALNOŚCI