LISTA OSÓB UZYSKUJĄCYCH NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW

Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nor 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpoczęte prowadzenie działalności gospodarczej

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020

„Szansa na lepsze jutro- własny biznes”

W ramach oceny biznesplanów do otrzymania dofinansowania zakwalifikowało się 10 osób. Po procedurze odwoławczej opublikowana zostanie lista końcowa zawierająca dodatkowe 2 osoby z najwyższą punktacją spośród osób z listy rezerwowej. Łącznie zostanie udzielonych 12 dotacji.

Lp.

NR REFERENCYJNY BIZNESPLANU

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

Wyniki

1.        

9/WB/2019

85 pkt.

Zakwalifikowany

2.        

28/WB/2019

83 pkt.

Zakwalifikowany

3.        

26/WB/2019

83 pkt.

Zakwalifikowany

4.        

5/WB/2019

79 pkt.

Zakwalifikowany

5.        

6/WB/2019

78 pkt.

Zakwalifikowany

6.        

12/WB/2019

76 pkt.

Zakwalifikowany

7.        

2/WB/2019

76 pkt.

Zakwalifikowany

8.        

7/WB/2019

73 pkt.

Zakwalifikowany

9.        

11/WB/2019

73 pkt.

Zakwalifikowany

10.    

4/WB/2019

71 pkt.

Zakwalifikowany

 

Lp.

NR REFERENCYJNY BIZNESPLANU

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

WYNIKI

1.        

3/WB/2019

70 pkt

LISTA REZERWOWA

2.        

18/WB/2019

69 pkt.

LISTA REZERWOWA

3.        

27/WB/2019

67 pkt.

LISTA REZERWOWA

4.        

19/WB/2019

67 pkt.

LISTA REZERWOWA

 

LISTA OSÓB NIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lp.

NR REFERENCYJNY BIZNESPLANU

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

1.

15/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

2.

16/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

3.

17/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Uczestnikowi projektu, który nie otrzymał bezzwrotnych środków finansowych dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z powodu braku środków, lub którego wniosek i biznesplan został odrzucony na etapie oceny przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania drogą elektroniczną (z potwierdzeniem odbioru) lub w przypadku osób, z utrudnionym dostępem do Internetu, które zgłosiły taką potrzebę w formularzu rekrutacyjnym – pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) pisemnej informacji o wyniku oceny.

Wniosek o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego powinien zawierać uzasadnienie względem nieprawidłowej decyzji Beneficjenta lub powołanej przez niego Komisji. Procedura rozpatrywania powyższego wniosku nie powinna naruszać zasady równego traktowania wszystkich Uczestników projektu w dostępie do bezzwrotnych środków finansowych dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz wpływać na opóźnienie w harmonogramie wypłacania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego finansowego pozostałym Uczestnikom projektu.

W ramach procedury odwoławczej Uczestnik nie składa nowego Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Weryfikacji podlega ten sam Wniosek z uwzględnieniem wyjaśnień/informacji zawartych we wniosku o ponowną weryfikację.


OGŁOSZENIE

 

 

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia z siedzibą w Giżycku, BIURO PROJEKTU: ul. Emilii Plater 18A/1, 16-400 Suwałki ogłasza nabór wniosków do projektu „Szansa na lepsze jutro- własny biznes”.

W ramach projektu możesz skorzystać z bezzwrotnej dotacji na otwarcie firmy w wysokości maksymalnie 22 000 zł!
Dodatkowo comiesięczne wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (1000,00 zł przez 6 miesięcy i 500 zł przez kolejne 6 miesięcy).

Rekrutacja trwa od 27.05.2019r. do 01.07.2019r. REKRUTACJA ZOSTAŁA WYDŁUŻONA

Informację o projekcie można uzyskać telefonicznie pod numerem: 733 11 00 44 lub drogą elektroniczną, adres e-mailowy: wlasnybiznes@frr.org.pl

Konsultacje prowadzone są w biurze LGD (Suwalsko – Sejneńska Lokalna Grupa Działania w Suwałkach):
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

W dniach 20-24 maja 2019r.
-poniedziałek, środa, piątek: godz. 14:00 – 16:00
-wtorek, czwarte: godz. 10:00 – 12:00

Prosimy o zapisywanie się na konsultacje telefonicznie.

CEL PROJEKTU:
Zwiększenie aktywności zawodowej uczestników projektu w obszarze przedsiębiorczości poprzez udzielenie wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie sporządzania biznesplanu 24 osobom (9K,15M) z obszaru realizacji LSR Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, a następnie udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego finansowego 12 osobom do 31.10.2020r.

Okres realizacji: 01.04.2019-31.10.2020

Miejsce realizacji: obszar realizacji LSR Stowarzyszenia “Suwalsko-Sejneńska” LGD – tj. mieszkańcy gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka- Tartak, Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny.

Wartość projektu: 512 550,00 zł, dofinansowanie projektu: 481 797,00 zł


Kto może wziąć udział w projekcie:  osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do ewidencji działalności gospodarczej i/lub prowadziły działalności gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu rozumianego jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) od 30 roku życia, niezatrudnione tj. będące:

– bezrobotnymi lub

– poszukującymi pracy (osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub

– nieaktywnymi zawodowo

oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (spełniając jedno z poniższych kryteriów), tj.:

– osoby starsze po 50 roku życia (osoby w wieku 50 lat i więcej) lub

– kobiety

– osoby z niepełnosprawnością lub

– osoby długotrwale bezrobotne lub

– osoby o niskich kwalifikacjach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 


Lista Uczestników projektu (uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów) zakwalifikowanych do udziału w indywidualnym doradztwie w zakresie przygotowania biznesplanu w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro – własny biznes

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Lp.

NR REFERENCYJNY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

1.        

19/WB/2019

96 pkt

2.        

1/WB/2019

78 pkt.

3.        

2/WB/2019

78 pkt.

4.        

18/WB/2019

74 pkt.

5.        

5/WB/2019

71 pkt.

6.        

11/WB/2019

71 pkt.

7.        

24/WB/2019

70 pkt.

8.        

15/WB/2019

70 pkt

9.        

29/WB/2019

65 pkt.

10.    

20/WB/2019

64 pkt.

11.    

37/WB/2019

64 pkt.

12.    

6/WB/2019

64 pkt

13.    

32/WB/2019

63 pkt.

14.    

7/WB/2019

62 pkt.

15.    

9/WB/2019

62 pkt.

16.    

27/WB/2019

59 pkt

17.    

16/WB/2019

58 pkt.

18.    

17/WB/2019

56 pkt.

19.    

3/WB/2019

53 pkt.

20.    

28/WB/2019

50 pkt

21.    

4/WB/2019

48 pkt.

22.    

12/WB/2019

44 pkt.

23.    

25/WB/2019

42 pkt

24.    

26/WB/2019

39 pkt.

Terminy spotkań będą ustalane telefonicznie z każdym z uczestników. Lista Uczestników projektu (uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów) zakwalifikowanych na listę rezerwową w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro – własny biznes

Lp.

NR REFERENCYJNY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

1.        

8/WB/2019

37 pkt.

2.        

22/WB/2019

36 pkt.

Lista Uczestników projektu (uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów) niezakwalifikowanych w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro – własny biznes

 

Lp.

NR REFERENCYJNY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

1.        

10/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

2.        

21/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

3.        

23/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

4.        

30/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

5.        

31/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

6.        

33/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

7.        

34/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

8.        

35/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

9.        

36/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE!!!


Osoby biorące udział w projekcie „Szansa na lepsze jutro – własny biznes” w terminie od dnia 14 sierpnia 2019r. do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00 powinny złożyć Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami:

 • biznesplan
 • harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
 • oświadczenie Uczestnika o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach POWER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej),
 • oświadczenie Uczestnika, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystał lub nie korzystał z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze drogowego transportu towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – wzór we wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • uzupełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • wzór uzupełnienia formularza de minimis wzor
   1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu – Wpisujemy nr NIP. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy „nie posiadam”
   4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę – Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania. Listę identyfikatorów gmin można znaleźć tutaj: Wykaz identyfikatorów gmin GUS
   7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) – Wpisujemy cztery pierwsze cyfry z wybranego PKD, który zostanie wskazany jako główny PKD podczas rejestracji firmy
   8) Data utworzenia podmiotu – Wpisujemy przewidywaną datę uruchomienia firmy, a więc datę w przyszłości
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu  w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – wzór we wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT (jeśli dotyczy) – wzór we wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu indywidualnego doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu w ramach projektu lub zaakceptowane przez Beneficjenta zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biuro projektu „Szansa na lepsze jutro – własny biznes” ul. Emilii Plater 18A,  16-400 Suwałki, z dopiskiem na kopercie „Wniosek o udzielenie dotacji w ramach projektu RPOWP 2014-2020 pn. Szansa na lepsze jutro – własny biznes”Koperta powinna zawierać również dane teleadresowe uczestnika projektu. Za dzień wpływu uważa się dzień, w którym dokumenty zostały doręczone.

Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach.

Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Od dnia 12 sierpnia 2019r. będzie można też odebrać zaświadczenia o ukończeniu doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu.

DODATKOWE PLIKI:

formularz de minimis
harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji