RPPD.09.01.00-20-0218/18

„Pobudzenie aktywności lokalnej w powiecie suwalskim”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Słobódce wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia.

Uczestnikami naszego projektu zostanie 40 osób, zamieszkujące obszar gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka Tartak, Wiżajny, które ukończyły 18 rok życia, należących do jednej lub kilku z następujących grup:

– osoby bezrobotne

– osoby bierne zawodowo

– osoby niepełnosprawne,

– osoby zagrożone ubóstwem i wkluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do podjęcia wsparciem.

 

Główne zadania:

– Terapia indywidualna i zbiorowa,

-Specjalistyczne poradnictwo prawne,

– Coaching indywidualny,

– Warsztaty i szkolenia kompetencji społecznych

– Warsztaty i szkolenia aktywnościowe

– Pośrednictwo prawne,

– Poradnictwo zawodowe indywidualne i zbiorowe,

– Kursy/ szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje zawodowe.

 

Wsparcie dodatkowe dla uczestników projektu:

– Wyżywienie: Przerwa kawowa i catering .

 

Okres realizacji: 01.04.2019-28.02.2021

 

Miejsce realizacji:

obszar gmin: gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka Tartak, Wiżajny.

 

Cel projektu:

Zmniejszenie ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych. Udział w naszym projekcie pozwoli 40 pełnoletnich uczestników projektu zamieszkujących obszar gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka Tartak, Wiżajny.

 

Wartość projektu: 437 729,37 zł, dofinansowanie projektu: 412 241,37 zł

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Wzory dokumentów rekrutacyjnych odstępne są w Biurze Projektu

 

Biuro Projektu:

  1. Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki

-Telefon: 733 11 00 44

-E-mail: projekty@frr.org.pl

 

 

Projekt realizowany jest na terenie obszaru gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka Tartak, Wiżajny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny/ Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego/ Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.