Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i wynikłymi stąd zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki, zostali bezpośrednio dotknięci tego skutkami. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

 

TERMIN NABORU

Nabór wniosków o grant będzie prowadzony w terminie od 30.09.2020 r. (od godziny 08:00:00) w trybie naboru ciągłego, do osiągnięcia wartości 150% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie grantów w złożonych wnioskach. Informacja o zamknięciu naboru w związku z przekroczeniem powyższej kwoty zostanie zamieszczona na stronie www.wmarr.olsztyn.pl . Za złożenie wniosku uważa się wpływ wniosku o grant w formie dokumentu elektronicznego do Generatora Wniosków.

 

WYSOKOŚĆ GRANTU

Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej wyliczonej jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego i liczby miesięcy równej 3.

FTE – Wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie wg stanu na moment składania wniosku o grant. Uwaga – w przypadku samozatrudnionych FTE = 1.

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST GRANT?

  • przedsiębiorca, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014) lub w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu począwszy od 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,
  • wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy (zatrudniający do 49 pracowników) odprowadzający swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

PREFEROWANI BENEFICJENCI

  • prowadzący działalność gospodarczą wg premiowanego wykazu: klik
  • posiadający doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE (realizuje lub realizował w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ) oraz odprowadzający na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego podarki (podatek od towarów i usług (VAT) / akcyza / podatek od nieruchomości / podatek od środków transportowych).