Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia jest Partnerem w projekcie pn. : „Forum kadry włączającej województwa śląskiego” z zakresu Edukacji Włączającej.

Lider projektu – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku

Projekt pn. „Forum kadry włączającej województwa śląskiego jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej u 3267 osób z województwa śląskiego. Realizacja projektu odbędzie się w formie cyklu szkoleń i doradztwa z zakresu edukacji włączającej, zgodnych z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach projektu pozakonkursowego ORE „Uczeń ze SPE opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, merytorycznie koordynowanych przez trenerów przygotowanych w ramach ww. projektu, w okresie od IX 2021 do VIII 2023 r.

Podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry JST i kadry systemu oświaty bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze SPE, w tym z niepełnosprawnościami w przedszkolach/szkołach woj. śląskiego. Przygotowanie kadry w zakresie edukacji włączającej, w tym JST, umożliwi zapewnienie spójnego rozumienia założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru na terenie woj. śląskiego.

Wsparciem w formie szkoleń i doradztwem z zakresu edukacji włączającej zostanie objęta
grupa 3 267 osób z województwa śląskiego, w tym:

49 pracowników z Śląskiego Kuratorium Oświaty

203 pracowników JST odpowiedzialnych za edukację, w szczególności edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna)

270 pracowników PDN,

2 775 nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia,

Szkoleniami nie zostaną objęte osoby uczestniczące w szkoleniach w ramach projektów:
*Asystent Ucznia ze SPE,
*Przestrzeń Dostępnej Szkoły,
*Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

 

Działania w ramach projektu :

  1. Organizacja cyklu szkoleń dla os. objętych wsparciem
  2. Przeprowadzenie konsultacji/doradztwa dla uczestników szkoleń .

Podjęte działania w ramach projektu przyczynią się do wypracowania strategicznych rozwiązań w JST/szkołach/plac., które po zakończeniu projektu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej i szkolnej. Zmiany będą dotyczyły głownie sposobu pracy szkoły/placówki w obszarze edukacji włączającej.

 

W ramach projektu zaplanowano w okresie II 2022-VII 2023:

  • Prowadzenie szkoleń dla pracowników KO i JST

Szkolenie 30 godzinne w formie 2 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

  • Prowadzenie szkoleń dla pracowników PDN

Szkolenie 45 godzinne w formie 3 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

  • Prowadzenie szkoleń dla prac. przedszkoli i szkół

Szkolenie 45 godzinne w formie 3 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

 

Wymiar godz. doradztwa – min. średnio 3 godz. doradztwa na osobę szkoloną
Doradztwo będzie realizowane w formie: konsultacji z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (w sposób zdalny).

 Wartość projektu 5 410 248,37 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 4 869 223,37

 

Rekrutacja:

Regulamin rekrutacji śląskie

Formularz rekrutacyjny online

Dokumenty rekrutacyjne

Harmonogram

Opis szkoleń nauczycieli

Opis szkoleń pracowników PDN

Opis szkoleń pracowników KO i JST