Nasze stowarzyszenie od kwietnia 2019 roku rozpoczyna realizację projektu pn. „Szansa na lepsze jutro – własny biznes”. Tematem projektu jest udzielenie 12 osobom z powiatu Suwalskiego, Sejneńskiego i Gminy Nowinka dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

O dotację mogą ubiegać się osoby niepracujące, które ukończyły 30 rok życia i Każdy uczestnik projektu otrzyma łącznie 31 000,00 zł, na co składa się:
Dotacja inwestycyjna: 22 000,00 zł
Wsparcie pomostowe: 1000 zł przez 6 m-cy, 500 zł przez kolejnych 6 m-cy.

Dodatkowe informacje o projekcie będzie można uzyskać po opublikowaniu regulaminu projektu – w kwietniu 2019 roku.

Partnerem projektu jest Mariusz Grygieńć – Gmina Szypliszki .
Projekt finansowany w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania 2014-2020 z zakresu Typu projektu nr. 3 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.