Nasze stowarzyszenie od lutego 2022 roku rozpoczyna realizację projektu pn. „Szansa na dobry zawód – własny biznes”. Tematem projektu jest udzielenie 13 osobom z Gminy Augustów (miasto i gmina wiejska) oraz Gminy Płaska dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

O dotację mogą ubiegać się osoby niepracujące, które ukończyły 30 rok życia („Aktualizacja danych”). Każdy uczestnik projektu otrzyma łącznie 34 450,00 zł, na co składa się:
Dotacja inwestycyjna: 23 050,00 zł
Wsparcie pomostowe: 1250 zł przez 6 m-cy, 650 zł przez kolejnych 6 m-cy.

Dodatkowe informacje o projekcie będzie można uzyskać po opublikowaniu regulaminu projektu – w lutym 2022 roku.

Partnerem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie (jednostka podległa Gminie Augustów) reprezentowany przez Tomasza Tomaszewskiego.
Projekt finansowany w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KANAŁ AUGUSTOWSKI” z zakresu Typu projektu nr. 3 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.