OGŁOSZENIE

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia z siedzibą w Giżycku oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie,

ogłasza nabór wniosków do projektu „Szansa na dobry zawód – własny biznes”.

W ramach projektu możesz skorzystać z bezzwrotnej dotacji na otwarcie firmy w wysokości maksymalnie 23 050 zł!
Dodatkowo comiesięczne wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (1250,00 zł przez 6 miesięcy i 650 zł przez kolejne 6 miesięcy).

Rekrutacja trwa od 10.03.2022r. do 1.06.2022r. (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Informację o projekcie można uzyskać telefonicznie pod numerem: 087 643 74 37 wew. 18, lub drogą elektroniczną, adres e-mailowy: wlasnybiznes@frr.org.pl lub kontakt do biura w Suwałkach pod numerem: 796 140 580.

Konsultacje prowadzone są w Gminie Augustów
ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów
-poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,  piątek: godz. 10:00 – 12:00
Prosimy o zapisywanie się na konsultacje telefonicznie.

BIURO PROJEKTU znajduje się w Suwałkach od adresem: ul. Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki.

CEL PROJEKTU:
Zwiększenie aktywności zawodowej uczestników projektu w obszarze przedsiębiorczości poprzez udzielenie wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie sporządzania biznesplanu 30 osobom  z obszaru realizacji LSR Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Kanał Augustowski”, a następnie udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego finansowego 13 osobom do 31.03.2023r.

Okres realizacji: 01.12.2022-31.03.2023 (może ulec zmianie  – przedłużeniu).

Miejsce realizacji: obszar realizacji LSR Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Kanał Augustowski – tj. mieszkańcy gmin: Augustowa i Gminy Płaska oraz Miasto Augustów.

Wartość projektu: 691 000,00 zł, dofinansowanie projektu: 585 000,00 zł


Kto może wziąć udział w projekcie:  osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do ewidencji działalności gospodarczej i/lub prowadziły działalności gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu rozumianego jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) od 30 roku życia, niezatrudnione tj. będące:

– bezrobotnymi lub

– poszukującymi pracy (osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub

– nieaktywnymi zawodowo

oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (spełniając jedno z poniższych kryteriów), tj.:

– osoby starsze po 50 roku życia (osoby w wieku 50 lat i więcej) lub

– kobiety

– osoby z niepełnosprawnością lub

– osoby długotrwale bezrobotne lub

– osoby o niskich kwalifikacjach.

–  osoby ubogie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Partnerem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie (jednostka podległa Gminie Augustów) reprezentowany przez Tomasza Tomaszewskiego.
Projekt finansowany w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KANAŁ AUGUSTOWSKI” z zakresu Typu projektu nr. 3 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.