RPPD.09.01.00-20-0217/18

„Pobudzenie aktywności lokalnej w gminie nowinka i powiecie sejneńskim”

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej „Wspólnota Puszczy”wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia.

Uczestnikami naszego projektu zostanie 40 osób, zamieszkujące obszar powiat sejneński tj. gminę Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk oraz gminę Nowinka, które ukończyły 18 rok życia, należących do jednej lub kilku z następujących grup:

– osoby bezrobotne

– osoby bierne zawodowo

– osoby niepełnosprawne,

– osoby  zagrożone ubóstwem i wkluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do podjęcia wsparciem.

 

Główne zadania:

– Terapia indywidualna i zbiorowa,

-Specjalistyczne poradnictwo prawne,

– Coaching indywidualny,

– Warsztaty i szkolenia kompetencji społecznych

– Warsztaty i szkolenia aktywnościowe

– Pośrednictwo prawne,

– Poradnictwo zawodowe indywidualne i zbiorowe,

– Kursy/ szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje zawodowe.

 

Wsparcie dodatkowe dla uczestników projektu:

– Wyżywienie: Przerwa kawowa i catering .

 

Okres realizacji: 01.04.2019-28.02.2021

 

Miejsce realizacji:

obszar gmin: powiat sejneński tj. gminę Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk oraz gminę Nowinka

 

Cel projektu:

Zmniejszenie ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych. Udział w naszym projekcie pozwoli 40 pełnoletnich uczestników projektu zamieszkujących obszar powiat sejneński i gminę Nowinka.

 

Wartość projektu: 437 701,25 zł, dofinansowanie projektu: 412 213,25 zł

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Wzory dokumentów rekrutacyjnych odstępne są w Biurze Projektu

 

Biuro Projektu:

  1. Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki

-Telefon: 733 11 00 44

-E-mail: projekty@frr.org.pl

 

 

Projekt realizowany jest na terenie obszaru gmin: powiat sejneński tj. gminę Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk oraz gminę Nowinka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny/ Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego/ Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność