Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje polegające na podjęciu działalności gospodarczej i uzyskaniu dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • osoby zamieszkujące na obszarze gmin objętych LSR.

Budry – gmina wiejska, Giżycko – gmina wiejska, Kruklanki – gmina wiejska, Miłki – gmina wiejska, Pozezdrze – gmina wiejska, Ryn – gmina miejsko-wiejska, Srokowo – gmina wiejska, Węgorzewo – gmina miejsko-wiejska, Wydminy – gmina wiejska;

Potwierdzeniem zamieszkania powinno być zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o miejscu odprowadzania podatków za rok ubiegły.

  • osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • modernizacja/przebudowa obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej

Maksymalna wartość premii to 50 000,00 PLN. Wkład własny nie jest wymagany.

Termin naboru wniosków

  • Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków: wrzesień 2020r.

PREFEROWANE PROJEKTY WG. KRYTERIÓW PUNKTOWYCH

  • posiadanie doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
  • innowacyjność operacji potwierdzona zaświadczeniem;
  • operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców;
  • utworzenie nowych miejsc pracy;
  • działalność związana z wykorzystaniem potencjału turystyczne i/lub kulturalnego regionu;

Kontakt:
Małgorzata Dadura, tel. 577 280 470