Wiedza_Edukacja_Rozwoj_pl_men

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2. 10. Wysoka jakość systemu oświaty
Projekt pt. „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim”

 

A. DANE UCZESTNIKA
Imię / Imiona
Nazwisko
PłećKobietaMężczyzna
PESEL
Data urodzenia
Wiek w chwili przystąpienia do projektu
Wykształcenie
B. DANE KONTAKTOWE
Adres zamieszkania:

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej)
PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ
Zatrudnienie
Zajmowane stanowiskodyrektorwicedyrektorkierownik zespołu przedmiotowegokierownik świetlicy szkolnej
Kadra kierowniczaTakNie

Nazwa zakładu pracy

NIP zakładu pracy

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Obszar

wiejskiwiejsko-miejskimiejski
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
C. STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Osoba bezrobotna1 zarejestrowana w ewidencji urzędów pracyTakNie
Osoba bezrobotna2 niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracyTakNie
Osoba długotrwale bezrobotna3TakNie
Osoba bierna zawodowo4,TakNie

w tym osoba ucząca się5

TakNieNie dotyczy

w tym osoba nieucząca się6

TakNieNie dotyczy
Osoba pracująca, w tym:,TakNie

osoba pracująca w administracji rządowej

TakNie

osoba pracująca w administracji samorządowej

TakNie

osoba pracująca w mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie

TakNie

osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie

TakNie

osoba pracująca w organizacji pozarządowej

TakNie

osoba prowadząca działalność na własny rachunek

TakNie

inne

TakNie
D. STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej7, migrant8, osoba obcego pochodzenia9TakNieOdmawiam podania danych
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 10TakNieOdmawiam podania danych
Osoba z niepełnosprawnościami (jeśli zaznaczano TAK proszę o dołączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności)TakNieOdmawiam podania danych
Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich wskazanie. Pozwoli to na dostosowanie wsparcia do Pani/Pana potrzeb.
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej innej niż wymienione powyżej (osoby z terenów wiejskich lub osoby z wykształceniem poniżej podstawowego lub byli więźniowie lub narkomani)TakNieOdmawiam podania danych
E. POZOSTAŁE INFORMACJE
W trakcie szkolenia proszę o posiłek bezmięsnyTakNie
Będę korzystał z bezpłatnego noclegu w ramach trzech trzydniowych spotkań TakNie
Chcę podnieść kompetencje w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w ramach cyklu trzech trzydniowych szkoleńTakNie
Wybieram termin i miejsce szkolenia

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz akceptuję jego warunki;
2. spełniam i akceptuję wszystkie kryteria formalne dla uczestników projektu określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim” tj.
a) Jestem dyrektorem, wicedyrektorem, kierownikiem zespołów przedmiotowych lub kierownikiem świetlicy szkolnej w szkole, przedszkolu lub innej placówce z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
3. Zostałem/am poinformowany/a, że zajęcia mogą odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce zamieszkania;
4. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
5. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich etapach wsparcia, równocześnie zobowiązuję się w przypadku rezygnacji
z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora Projektu;
6. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego dla osoby ubiegającej się o udział w projekcie „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim” nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie;
7. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej;
8. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych;
9. W związku z obowiązkiem upowszechniania informacji dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz promocji wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach, publikowanie zdjęć, w tym na stronie internetowej, portalach społecznościowych czy w prasie.
10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektu.
11. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art.233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z dnia 1997r., Nr 88, poz. 553 ze zm.) zawarte w niniejszym formularzu informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
Akceptuję oświadczenie: TakNie

PRZYPISY
1. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
2. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne
w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
3. Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
4. Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych.
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się
w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo
5. Osoba ucząca się - osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym.
6. Osoba nieucząca się - osoba, która nie uczy się ani nie szkoli.
7. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej- zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.
8. Migrant - cudzoziemiec na stale mieszkający w danym państwie, obywatel obcego pochodzenia lub obywatel należący do mniejszości.
9. Osoba obcego pochodzenia to cudzoziemiec - osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
10. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań – zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
- bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach);
- bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla migrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności – specjalistyczne zakwaterowanie wspierane);
- niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą);
- nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
11. Odmowa podania danych może być równoznaczna z niezakwalifikowaniem do projektu.
12. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących – osoba przebywająca w gospodarstwie domowym, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo bezrobotni albo bierni zawodowo.

ZAŁĄCZNIKI pobierz załączniki

Skan orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

Dodaj skany oświadczeń stanowiących załączniki do regulaminu projektu

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 str 1

Załącznik nr 5 str 2

Załącznik nr 5 str 3

Załącznik nr 6