Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia jest Partnerem w projekcie
pn. : „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” z zakresu Edukacji Włączającej.

Lider projektu-  INSTYTUT NAUKI LEKTIKON Radosław Świergosz.

 

Projekt pn. „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej u 3122 osób z województwa małopolskiego. Realizacja projektu odbędzie się w formie cyklu szkoleń i doradztwa z zakresu edukacji włączającej, zgodnych z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach projektu pozakonkursowego ORE „Uczeń ze SPE opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, merytorycznie koordynowanych przez trenerów przygotowanych w ramach ww projektu, w okresie od IX 2021 do VIII 2023 r.

Podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry JST i kadry systemu oświaty bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze SPE, w tym z niepełnosprawnościami w przedszkolach/szkołach woj. małopolskiego. Przygotowanie kadry w zakresie edukacji włączającej, w tym JST, umożliwi zapewnienie spójnego rozumienia założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru na terenie woj. małopolskiego.

Wsparciem w formie szkoleń i doradztwem z zakresu edukacji włączającej zostanie objęta grupa 3 122 osób z województwa małopolskiego, w tym:

36 pracowników z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

204 pracowników JST odpowiedzialnych za edukację, w szczególności edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna)

140 pracowników PDN,

2 590 nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia,

Szkoleniami nie zostaną objęte osoby uczestniczące w szkoleniach w ramach projektów:
*Asystent Ucznia ze SPE,
*Przestrzeń Dostępnej Szkoły,
*Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

 

Działania w ramach projektu :

 1. Organizacja cyklu szkoleń dla os. objętych wsparciem
 2. Przeprowadzenie konsultacji/doradztwa dla uczestników szkoleń .

Podjęte działania w ramach projektu przyczynią się do wypracowania strategicznych rozwiązań w JST/szk/plac., które po zakończeniu projektu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej i szkolnej. Zmiany będą dotyczyły głownie sposobu pracy szkoły/placówki w obszarze edukacji włączającej.

 

W ramach projektu zaplanowano w okresie II 2022-VII 2023:

 • Prowadzenie szkoleń online dla pracowników KO i JST

Szkolenie 30 godzinne w formie 2 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

 • Prowadzenie szkoleń online dla pracowników PDN

Szkolenie 45 godzinne w formie 3 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

 • Prowadzenie szkoleń online dla prac. przedszkoli i szkół

Szkolenie 45 godzinne w formie 3 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

 

Wymiar godz. doradztwa – min. średnio 3 godz. doradztwa na osobę szkoloną
Doradztwo będzie realizowane w formie: konsultacji z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (w sposób zdalny).

 

Wartość projektu 5 189 593,50 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 4 670 633,50 zł

Zapraszamy na stronę Ministerstwa Edukacji i Nauki https://edukacjawzasiegureki.pl/kategoria/edukacja-wlaczajaca/

 

Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy nabór do Letniej Szkoły Edukacji Włączającej dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

 

Letnia szkoła edukacji włączającej
dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego  (30 godz.dyd.)
GRUPA FORMA CZĘŚĆ 1 DNI TYGODNIA/GODZ. CZĘŚĆ 2 DNI TYGODNIA/GODZ.
grupa 1 on-line 05-06.07.2022 wt.: 9:00-15:30,
śr.: 9:00-14:45
14-15.07.2022 czw.: 9:00-15:30
pt.: 9:00-14:45
grupa 2 on-line 05-06.07.2022 wt.: 9:00-15:30,
śr.: 9:00-14:45
14-15.07.2022 czw.: 9:00-15:30
pt.: 9:00-14:45
grupa 3 on-line 07-08.07.2022 czw.: 9:00-15:30
pt.: 9:00-14:45
12-13.07.2022 czw.: 9:00-15:30
pt.: 9:00-14:45
grupa 4 on-line 13-14.09.2022 wt.: 9:00-15:30
śr.: 9:00-14:45
27-28.09.2022 wt.: 9:00-15:30
śr.: 9:00-14:45
grupa 5 on-line 05-06.07.2022 wt.: 9:00-15:30,
śr.: 9:00-14:45
14-15.07.2022 czw.: 9:00-15:30
pt.: 9:00-14:45
grupa 6 on-line 07-08.07.2022 czw.: 9:00-15:30
pt.: 9:00-14:45
12-13.07.2022 czw.: 9:00-15:30
pt.: 9:00-14:45
grupa 7 on-line 13-14.09.2022 wt.: 9:00-15:30
śr.: 9:00-14:45
27-28.09.2022 wt.: 9:00-15:30
śr.: 9:00-14:45
grupa 8 on-line 21-22.09.2022 wt.: 9:00-15:30
śr.: 9:00-14:45
03-04.10.2022 wt.: 9:00-15:30
śr.: 9:00-14:45

 

Zaplanowane moduły tematyczne :

 1. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się – tworzenie warunków w przedszkolach, szkołach i placówkach
 2. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
 3. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie warunków oraz nadzór w tym zakresie nad szkołami i placówkami.
 4. Współpraca z nauczycielami i specjalistami przedszkola/szkoły/placówki oraz z poradniami psychologicznopedagogicznymi i innymi placówkami wspomagającymi działania szkół – tworzenie warunków do współpracy i zapewnianie wsparcia.
 5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i współpraca z organem prowadzącym jako element jakościowego rozwoju wsparcia dzieci i młodzieży.
 6. Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji wsparcia dzieci i młodzieży w systemie oświaty oraz zadań nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole/szkołę w tym obszarze. Wybrane akty prawa międzynarodowego.

 

 

Rekrutacja:

Rekrutacja otwarta

Rekrutacja trwa do momentu wyczerpania miejsc.

Regulamin rekrutacji małopolskie

Formularz rekrutacyjny online

Dokumenty rekrutacyjne

Model szkoleń i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli

Model szkoleń i doradztwa dla pracowników PDN

Model szkoleń i doradztwa dla pracowników KO i JST

Harmonogram

W związku z licznymi pytaniami uczestników dotyczącymi wkładu niefinansowego/niepieniężnego przestawiamy wyjaśnienie:

Zgodnie z definicją zapisaną w pkt. 6.10 Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 : „wkład niepieniężny
to stanowiący część lub całość wkładu własnego wydatek kwalifikowalny, wniesiony
na rzecz projektu, nieprzekazany beneficjentowi w formie dofinansowania”.

Z definicji powyższej wynika :

– wkład niefinansowy nie wiąże się z przepływem środków finansowych- ani Beneficjent
( podmiot realizujący projekt ) ani uczestnik projektu ( osoba biorąca udział w szkoleniach ) ani MEiN ( instytucja na zlecenie której realizowany jest projekt ) – nie ponoszą kosztów związanych z wkładem niefinansowym

–  wartość wkładu wylicza się na podstawie wartości czasu pracy uczestników, który poświęcili na udział w szkoleniu ( np. wartość godziny pracy nauczyciele/dyrektora wynosi np. 35 zł za godzinę, ilość godzin szkoleniowych – 45 godz. , wkład niefinansowy
wynosi :  35 zł x 45 godzin = 1575 zł )

 

12.01.2022:

W związku z realizacją projektu pn. „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” 9 grudnia 2021 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Krakowie.

Głównym celem wspólnych działań jest zwiększenie dostępności do jednolitej wiedzy na temat edukacji włączającej. Informacje na temat działań SCWEW w Krakowie znajdują się na stronie www.scwewkrakow.pl


01.10.2021:

W związku z realizacją projektu „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” informujemy, że poszukujemy pracowników :

 1. Administrator platformy edukacyjnej:

Kwalifikacje:
– Udokumentowane doświadczenie zawodowe w administrowaniu i/lub koordynowaniu na platformie internetowej (min. 2 lata )
– Wykształcenie techniczne lub z zakresu nauk ścisłych lub ukończone szkolenia z zakresu administrowania/zarządzania/obsługi platform internetowych

Zakres obowiązków:
– administracja platformą edukacyjną (Zintegrowana Platforma Edukacyjna) tj. tworzenie kont dla użytkowników (trenerów i uczestników szkoleń)
– wsparcie użytkowników platformy, wprowadzanie użytkowników do obsługi platformy
– administrowanie materiałami szkoleniowymi
– generowanie raportów z testów wykonanych przez uczestników szkoleń
– dokumentacja problemów związanych z funkcjonalnościami platformy, kontakt z autorem platformy (Centrum Informatyczne Edukacji) w celu rozwiązywania tych problemów
– wprowadzanie użytkowników do obsługi narzędzi do wideokonferencji (używanych do szkoleń), wsparcie użytkowników, rozwiązywanie problemów związanych z ww. narzędziami

Warunki zatrudnienia:

– umowa o pracę ½ etatu

– miejsce pracy: Biuro projektu, 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 4a