O PROJEKCIE

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71,16-400 Suwałki wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko zaprasza zainteresowanych do udziału w projekcie „Azymut na kompetencje”.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 80 osób, które pracują/zamieszkują, w tym uczą się, w rozumieniu KC tj. Miasto Suwałki, powiat suwalski / augustowski / sejneński / grajewski/ moniecki oraz spełniających łącznie kryteria:

– os. młode, w tym os. niepełnosprawnością, w wieku 15-29 lat,

– bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami i/lub

– imigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych i/lub

– reemigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych i/lub – osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych.

Szczególnie zapraszamy osoby, które brały udział w projektach realizowanych przez nasze Stowarzyszenie lub inne podmioty w ramach celu tematycznego 9 RPO WP 2014-2020.

Główne zadania:

 • Wsparcie w ramach projektu prowadzone będzie przez wykwalifikowanych doradców, psychologów, wykładowców i pośredników pracy.
 • Doskonalenie zawodowe z identyfikacją potrzeb
 • Pośrednictwo pracy.
 • Szkolenia zawodowe.
 • Szkolenie komputerowe, kompetencji/umiejętności interpersonalnych.
 • Staże trwające 3 miesiące.

Wsparcie dodatkowe dla uczestników projektu:

 • Zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia,
 • Stypendium szkoleniowe,
 • Stypendium stażowe,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Podczas szkoleń catering w postaci przerwy kawowej oraz obiadu.

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.03.2020 Miejsce realizacji: Miasto Suwałki, pow. suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki.

CEL PROJEKTU: Podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa warunków zatrudnienia wśród 80 ucz. z pow. m Suwałki, pow. suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego, monieckiego w wieku 15-29 lat, pochodzących z gr. doc. tj. os. biernych zaw. lub bezrobotnych niezarejestrowanych w UP, w tym os. z niepełnosprawnościami, os. odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, os. ubogich pracujących, os. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach um. cywilno-prawnych, imigrantów, reemigrantów, poprzez wsparcie indywidualne i kompleksową aktywizację zawodową -edukacyjną z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku.

Wartość projektu: 1 014 656,00 zł, dofinansowanie projektu: 963 923,20 zł.

Projekt jest zrealizowany na terenie województwa podlaskiego (powiatów: m. Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, monieckiego, grajewskiego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ma lata 2014 – 2020.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

KONTAKT:

Kamila Decewicz

telefon: 733 11 00 44

t-mail: k.d@frr.org.pl


AKTUALNOŚCI


04.05.2020 roku

Zapraszamy do kontaktu pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu.