Zapraszamy do udziału osoby w wieku 15-29 lat, które pracują/zamieszkują, w tym uczą się, w rozumieniu KC powiat m. Suwałki, pow. suwalski / augustowski / sejneński / grajewski/ moniecki będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do udziału w bezpłatnych szkoleniach i stażu zawodowym.

Zapraszamy do udział w projekcie także osoby chętne korzystające ze wcześniejszego wsparcia projektowego w ramach programów 2014-2020 RPO.

Uczestnikami naszego projektu zostanie 80 osób, spełniających następujące kryteria:

– os. młode, w tym os. niepełnosprawnością, w wieku 15-29 lat,

– bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami i/lub imigranci i/lub reemigranci i/lub osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE PROJEKTU: www.frr.org.pl/azymut

Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko.

 

Projekt jest zrealizowany na terenie województwa podlaskiego (powiatów: m. Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, monieckiego, grajewskiego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ma lata 2014 – 2020.