Projekt realizowanym na terenie powiatów: m. Łomża, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, zambrowskiego, w ramach w ramach Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem Projektu jest Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, ul. Nowowiejska 4a,
11-500 Giżycko wraz z Partnerem Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71,16-400 Suwałki.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, zambrowskiego w terminie do 30.11.2020r.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 50 osób:

  • z powiatów objętych projektem
  • w wieku 18+
  • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNE JEST NA PODSTRONIE PROJEKTU: www.frr.org.pl/aidd/