Zapraszamy do udziału w projektach finansowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
– „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim”
– „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie pomorskim”
Realizatorem jest Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w Giżycku w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie.
Celem projektów jest podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat trzech przedstawicielom władz samorządów (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), pracownikom jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3, przedstawicielom podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa pomorskiego. Przygotowanie i rozpowszechnienie publikacji zawierającej opisy dobrych praktyk wraz z rekomendacjami dla tworzonych i działających w województwach, powiatach, gminach.

 

 

 

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Województwo Kujawsko-Pomorskie

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Województwo Pomorskie

Grupa docelowa 332 uczestników w województwie Kujawsko-Pomorskim :
– 266 przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa kujawsko-pomorskiego;
– 66 przedstawicieli podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa kujawsko-pomorskiego.

Grupa docelowa 283 uczestników w województwie Pomorskim:
– 266 przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa pomorskiego;
– 57 przedstawicieli podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa pomorskiego.

W ramach projektu zaplanowano:
– szkolenia 27 godzinne, cykl podzielony na 2 etapy: zjazd 2-dniowy i zjazd jednodniowy (18 godz. i 9 godz.) dla przedstawicieli władz samorządowych ( gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) i przedstawicieli podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego;
– szkolenia dla 332 przedstawicieli władz samorządowych i podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego;
– szkolenia dla 283 przedstawicieli władz samorządowych i podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa pomorskiego; – wymiana doświadczeń w ramach sieci współpracy, udostępnionych dla uczestników szkoleń;
– przeprowadzenie case study w 8 gminach, przygotowanie publikacji w oparciu o wyniki wizyt studyjnych zawierającej opis dobrych praktyk oraz rozwiązań możliwych do stosowania przy wdrażaniu znowelizowanej Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Ramowy program szkoleń:
– dla podmiotów gminnych, powiatowych, wojewódzkich zagadnienia związane z: zasadami tworzenia instytucji opieki w wieku do lat 3, finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, korzyściami finansowymi wynikającymi z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współpracą publiczno – prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry, jakością opieki (w tym standardami jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3), opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, przystosowaniem instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki (łącznie 18 godz.);

– dla podmiotów niepublicznych zagadnienia związane z: zasadami tworzenia biznes planu, instytucji opieki w wieku do lat 3, finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, korzyściami finansowymi wynikającymi z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współpracą publiczno – prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry, jakością opieki (w tym standardami jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3, opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, przystosowaniem instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawności lub wymagającymi szczególnej opieki (łącznie 18 godzin).

Dodatkowa tematyka szkoleń ( 9 godz.)
1. Zarządzanie jakością w instytucjach opieki i edukacji dla dzieci dla lat 3, w tym: wizja i misja placówki jako organizacji; autoewaluacja; zarządzanie personelem sprzyjające jego rozwojowi i efektywnej pracy; wspieranie i promowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
2. Metodyka pracy z małymi dziećmi, w tym: wpieranie wszechstronnego rozwoju dzieci kompetencji językowych, emocjonalnych, społecznych, poznawczych oraz ich kreatywności; organizacja zajęć; dokumentacja rozwoju dzieci;
3. Żywienie i organizacja posiłków sprzyjające zdrowiu, w tym: organizacja posiłków, dostosowanie sposobu żywienia do dzieci ze szczególnymi potrzebami.