OGŁOSZENIE

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia z siedzibą w Giżycku, BIURO PROJEKTU: ul. Emilii Plater 18A/1, 16-400 Suwałki ogłasza nabór wniosków do projektu „Szansa na lepsze jutro- własny biznes”.

W ramach projektu możesz skorzystać z bezzwrotnej dotacji na otwarcie firmy w wysokości maksymalnie 22 000 zł!
Dodatkowo comiesięczne wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (1000,00 zł przez 6 miesięcy i 500 zł przez kolejne 6 miesięcy).

Rekrutacja trwa od 27.05.2019r. do 01.07.2019r. REKRUTACJA ZOSTAŁA WYDŁUŻONA

Informację o projekcie można uzyskać telefonicznie pod numerem: 733 11 00 44 lub drogą elektroniczną, adres e-mailowy: wlasnybiznes@frr.org.pl

Konsultacje prowadzone są w biurze LGD (Suwalsko – Sejneńska Lokalna Grupa Działania w Suwałkach):
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

W dniach 20-24 maja 2019r.
-poniedziałek, środa, piątek: godz. 14:00 – 16:00
-wtorek, czwarte: godz. 10:00 – 12:00

Prosimy o zapisywanie się na konsultacje telefonicznie.

CEL PROJEKTU:
Zwiększenie aktywności zawodowej uczestników projektu w obszarze przedsiębiorczości poprzez udzielenie wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie sporządzania biznesplanu 24 osobom (9K,15M) z obszaru realizacji LSR Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, a następnie udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego finansowego 12 osobom do 31.10.2020r.

Okres realizacji: 01.04.2019-31.10.2020

Miejsce realizacji: obszar realizacji LSR Stowarzyszenia “Suwalsko-Sejneńska” LGD – tj. mieszkańcy gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka- Tartak, Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny.

Wartość projektu: 512 550,00 zł, dofinansowanie projektu: 481 797,00 zł


Kto może wziąć udział w projekcie:  osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do ewidencji działalności gospodarczej i/lub prowadziły działalności gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu rozumianego jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) od 30 roku życia, niezatrudnione tj. będące:

– bezrobotnymi lub

– poszukującymi pracy (osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub

– nieaktywnymi zawodowo

oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (spełniając jedno z poniższych kryteriów), tj.:

– osoby starsze po 50 roku życia (osoby w wieku 50 lat i więcej) lub

– kobiety

– osoby z niepełnosprawnością lub

– osoby długotrwale bezrobotne lub

– osoby o niskich kwalifikacjach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 


Lista Uczestników projektu (uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów) zakwalifikowanych do udziału w indywidualnym doradztwie w zakresie przygotowania biznesplanu w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro – własny biznes

 

Lp.

NR REFERENCYJNY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

1.

19/WB/2019

96 pkt

2.

1/WB/2019

78 pkt.

3.

2/WB/2019

78 pkt.

4.

18/WB/2019

74 pkt.

5.

5/WB/2019

71 pkt.

6.

11/WB/2019

71 pkt.

7.

13/WB/2019

70pkt

8.

24/WB/2019

70 pkt.

9.

15/WB/2019

70 pkt

10.

14/WB/2019

69 pkt.

11.

29/WB/2019

65 pkt.

12.

20/WB/2019

64 pkt.

13.

37/WB/2019

64 pkt.

14.

6/WB/2019

64 pkt

15.

32/WB/2019

63 pkt.

16.

7/WB/2019

62 pkt.

17.

9/WB/2019

62 pkt.

18.

27/WB/2019

59 pkt

19.

17/WB/2019

56pkt.

20.

3/WB/2019

53pkt.

21.

28/WB/2019

50 pkt

22.

4/WB/2019

48 pkt.

23.

12/WB/2019

44pkt.

24.

25/WB/2019

42 pkt

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

Terminy spotkań będą ustalane telefonicznie z każdym z uczestników. Lista Uczestników projektu (uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów) zakwalifikowanych na listę rezerwową w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro – własny biznes

Lp.

NR REFERENCYJNY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

1.

26/WB/2019

39 pkt

2.

8/WB/2019

37 pkt.

3.

22/WB/2019

36 pkt.

Lista Uczestników projektu (uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów) niezakwalifikowanych w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro – własny biznes

Lp.

NR REFERENCYJNY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

1.

10/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

2.

16/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

3.

21/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

4.

23/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

5.

30/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

6.

31/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

7.

33/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

8.

34/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

9.

35/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

10.

36/WB/2019

ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE!!!