Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia

jest Beneficjentem i Operatorem projektu z zakresu Edukacji Włączającej na obszarze województwa MAŁOPOLSKIEGO pn.:

Forum kadry włączającej województwa małopolskiego

Lokalnym operatorem projektu odpowiedzialnym m.in. za rekrutacje jest INSTYTUT NAUKI LEKTIKON Radosław Świergosz

Projekt pn. „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 4 670 633,50 zł.
Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa: 296 844,10 zł.
Całkowia warość projektu: 5 189 593,50 zł.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej u 3122 osób z województwa małopolskiego. Realizacja projektu odbędzie się w formie cyklu szkoleń i doradztwa z zakresu edukacji włączającej, zgodnych z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach projektu pozakonkursowego ORE „Uczeń ze SPE opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, merytorycznie koordynowanych przez trenerów przygotowanych w ramach ww projektu, w okresie od IX.2021 do X.2023 r.

Podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry JST i kadry systemu oświaty bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze SPE, w tym z niepełnosprawnościami w przedszkolach/szkołach woj. małopolskiego. Przygotowanie kadry w zakresie edukacji włączającej, w tym JST, umożliwi zapewnienie spójnego rozumienia założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru na terenie woj. małopolskiego.

Wsparciem w formie szkoleń i doradztwem z zakresu edukacji włączającej zostanie objęta grupa 3 122 osób z województwa małopolskiego, w tym:

36 pracowników z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

204 pracowników JST odpowiedzialnych za edukację, w szczególności edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna)

140 pracowników PDN,

2 590 nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia,

Szkoleniami nie zostaną objęte osoby uczestniczące w szkoleniach w ramach projektów:
*Asystent Ucznia ze SPE,
*Przestrzeń Dostępnej Szkoły,
*Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Działania w ramach projektu :

 1. Organizacja cyklu szkoleń dla os. objętych wsparciem
 2. Przeprowadzenie konsultacji/doradztwa dla uczestników szkoleń .

Podjęte działania w ramach projektu przyczynią się do wypracowania strategicznych rozwiązań w JST/szk/plac., które po zakończeniu projektu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej i szkolnej. Zmiany będą dotyczyły głownie sposobu pracy szkoły/placówki w obszarze edukacji włączającej.

W ramach projektu zaplanowano w okresie II 2022-VII 2023:

 • Prowadzenie szkoleń online dla pracowników KO i JST

Szkolenie 30 godzinne w formie 2 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

 • Prowadzenie szkoleń online dla pracowników PDN

Szkolenie 45 godzinne w formie 3 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

 • Prowadzenie szkoleń online dla prac. przedszkoli i szkół

Szkolenie 45 godzinne w formie 3 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

Wymiar godz. doradztwa – min. średnio 3 godz. doradztwa na osobę szkoloną
Doradztwo będzie realizowane w formie: konsultacji z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (w sposób zdalny).

Wartość projektu 5 189 593,50 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 4 670 633,50 zł

Zapraszamy na stronę Ministerstwa Edukacji i Nauki https://edukacjawzasiegureki.pl/kategoria/edukacja-wlaczajaca/

Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy nabór do Letniej Szkoły Edukacji Włączającej dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Letnia szkoła edukacji włączającej
dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego  (30 godz.dyd.)
GRUPA FORMA CZĘŚĆ 1 DNI TYGODNIA/GODZ. CZĘŚĆ 2 DNI TYGODNIA/GODZ.
grupa 1 on-line 05-06.07.2022 wt.: 9:00-15:30,
śr.: 9:00-14:45
14-15.07.2022 czw.: 9:00-15:30
pt.: 9:00-14:45
grupa 2 on-line 05-06.07.2022 wt.: 9:00-15:30,
śr.: 9:00-14:45
14-15.07.2022 czw.: 9:00-15:30
pt.: 9:00-14:45
grupa 3 on-line 07-08.07.2022 czw.: 9:00-15:30
pt.: 9:00-14:45
12-13.07.2022 czw.: 9:00-15:30
pt.: 9:00-14:45
grupa 4 on-line 13-14.09.2022 wt.: 9:00-15:30
śr.: 9:00-14:45
27-28.09.2022 wt.: 9:00-15:30
śr.: 9:00-14:45
grupa 5 on-line 05-06.07.2022 wt.: 9:00-15:30,
śr.: 9:00-14:45
14-15.07.2022 czw.: 9:00-15:30
pt.: 9:00-14:45
grupa 6 on-line 07-08.07.2022 czw.: 9:00-15:30
pt.: 9:00-14:45
12-13.07.2022 czw.: 9:00-15:30
pt.: 9:00-14:45
grupa 7 on-line 13-14.09.2022 wt.: 9:00-15:30
śr.: 9:00-14:45
27-28.09.2022 wt.: 9:00-15:30
śr.: 9:00-14:45
grupa 8 on-line 21-22.09.2022 wt.: 9:00-15:30
śr.: 9:00-14:45
03-04.10.2022 wt.: 9:00-15:30
śr.: 9:00-14:45

Zaplanowane moduły tematyczne :

 1. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się – tworzenie warunków w przedszkolach, szkołach i placówkach
 2. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
 3. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie warunków oraz nadzór w tym zakresie nad szkołami i placówkami.
 4. Współpraca z nauczycielami i specjalistami przedszkola/szkoły/placówki oraz z poradniami psychologicznopedagogicznymi i innymi placówkami wspomagającymi działania szkół – tworzenie warunków do współpracy i zapewnianie wsparcia.
 5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i współpraca z organem prowadzącym jako element jakościowego rozwoju wsparcia dzieci i młodzieży.
 6. Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji wsparcia dzieci i młodzieży w systemie oświaty oraz zadań nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole/szkołę w tym obszarze. Wybrane akty prawa międzynarodowego.

Rekrutacja:

Rekrutacja otwarta

Rekrutacja trwa do momentu wyczerpania miejsc.

Regulamin rekrutacji małopolskie

Formularz rekrutacyjny online

Dokumenty rekrutacyjne

Model szkoleń i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli

Model szkoleń i doradztwa dla pracowników PDN

Model szkoleń i doradztwa dla pracowników KO i JST

Harmonogram

W związku z licznymi pytaniami uczestników dotyczącymi wkładu niefinansowego/niepieniężnego przestawiamy wyjaśnienie:

Zgodnie z definicją zapisaną w pkt. 6.10 Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 : „wkład niepieniężny
to stanowiący część lub całość wkładu własnego wydatek kwalifikowalny, wniesiony
na rzecz projektu, nieprzekazany beneficjentowi w formie dofinansowania”.

Z definicji powyższej wynika :

– wkład niefinansowy nie wiąże się z przepływem środków finansowych- ani Beneficjent
( podmiot realizujący projekt ) ani uczestnik projektu ( osoba biorąca udział w szkoleniach ) ani MEiN ( instytucja na zlecenie której realizowany jest projekt ) – nie ponoszą kosztów związanych z wkładem niefinansowym

–  wartość wkładu wylicza się na podstawie wartości czasu pracy uczestników, który poświęcili na udział w szkoleniu ( np. wartość godziny pracy nauczyciele/dyrektora wynosi np. 35 zł za godzinę, ilość godzin szkoleniowych – 45 godz. , wkład niefinansowy
wynosi :  35 zł x 45 godzin = 1575 zł )

12.01.2022:

W związku z realizacją projektu pn. „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” 9 grudnia 2021 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Krakowie.

Głównym celem wspólnych działań jest zwiększenie dostępności do jednolitej wiedzy na temat edukacji włączającej. Informacje na temat działań SCWEW w Krakowie znajdują się na stronie www.scwewkrakow.pl


01.10.2021:

W związku z realizacją projektu „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” informujemy, że poszukujemy pracowników :

 1. Administrator platformy edukacyjnej:

Kwalifikacje:
– Udokumentowane doświadczenie zawodowe w administrowaniu i/lub koordynowaniu na platformie internetowej (min. 2 lata )
– Wykształcenie techniczne lub z zakresu nauk ścisłych lub ukończone szkolenia z zakresu administrowania/zarządzania/obsługi platform internetowych

Zakres obowiązków:
– administracja platformą edukacyjną (Zintegrowana Platforma Edukacyjna) tj. tworzenie kont dla użytkowników (trenerów i uczestników szkoleń)
– wsparcie użytkowników platformy, wprowadzanie użytkowników do obsługi platformy
– administrowanie materiałami szkoleniowymi
– generowanie raportów z testów wykonanych przez uczestników szkoleń
– dokumentacja problemów związanych z funkcjonalnościami platformy, kontakt z autorem platformy (Centrum Informatyczne Edukacji) w celu rozwiązywania tych problemów
– wprowadzanie użytkowników do obsługi narzędzi do wideokonferencji (używanych do szkoleń), wsparcie użytkowników, rozwiązywanie problemów związanych z ww. narzędziami

Warunki zatrudnienia:

– umowa o pracę ½ etatu

– miejsce pracy: Biuro projektu, 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 4a