Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia jest Partnerem w projekcie
pn. : „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” z zakresu Edukacji Włączającej.

Lider projektu-  INSTYTUT NAUKI LEKTIKON Radosław Świergosz.

 

Projekt pn. „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej u 3122 osób z województwa małopolskiego. Realizacja projektu odbędzie się w formie cyklu szkoleń i doradztwa z zakresu edukacji włączającej, zgodnych z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach projektu pozakonkursowego ORE „Uczeń ze SPE opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, merytorycznie koordynowanych przez trenerów przygotowanych w ramach ww projektu, w okresie od IX 2021 do VIII 2023 r.

Podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry JST i kadry systemu oświaty bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze SPE, w tym z niepełnosprawnościami w przedszkolach/szkołach woj. małopolskiego. Przygotowanie kadry w zakresie edukacji włączającej, w tym JST, umożliwi zapewnienie spójnego rozumienia założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru na terenie woj. małopolskiego.

Wsparciem w formie szkoleń i doradztwem z zakresu edukacji włączającej zostanie objęta grupa 3 122 osób z województwa małopolskiego, w tym:

36 pracowników z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

204 pracowników JST odpowiedzialnych za edukację, w szczególności edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna)

140 pracowników PDN,

2 590 nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia,

Szkoleniami nie zostaną objęte osoby uczestniczące w szkoleniach w ramach projektów:
*Asystent Ucznia ze SPE,
*Przestrzeń Dostępnej Szkoły,
*Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

 

Działania w ramach projektu :

  1. Organizacja cyklu szkoleń dla os. objętych wsparciem
  2. Przeprowadzenie konsultacji/doradztwa dla uczestników szkoleń .

Podjęte działania w ramach projektu przyczynią się do wypracowania strategicznych rozwiązań w JST/szk/plac., które po zakończeniu projektu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej i szkolnej. Zmiany będą dotyczyły głownie sposobu pracy szkoły/placówki w obszarze edukacji włączającej.

 

W ramach projektu zaplanowano w okresie II 2022-VII 2023:

  • Prowadzenie szkoleń online dla pracowników KO i JST

Szkolenie 30 godzinne w formie 2 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

  • Prowadzenie szkoleń online dla pracowników PDN

Szkolenie 45 godzinne w formie 3 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

  • Prowadzenie szkoleń online dla prac. przedszkoli i szkół

Szkolenie 45 godzinne w formie 3 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

 

Wymiar godz. doradztwa – min. średnio 3 godz. doradztwa na osobę szkoloną
Doradztwo będzie realizowane w formie: konsultacji z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (w sposób zdalny).

 

Wartość projektu 5 189 593,50 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 4 670 633,50 zł

 

Rekrutacja:

Rekrutacja otwarta

Rekrutacja trwa do momentu wyczerpania miejsc.

Regulamin rekrutacji małopolskie

Formularz rekrutacyjny online

Dokumenty rekrutacyjne

Model szkoleń i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli

Model szkoleń i doradztwa dla pracowników PDN

Model szkoleń i doradztwa dla pracowników KO i JST

Harmonogram

 

12.01.2022:

W związku z realizacją projektu pn. „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” 9 grudnia 2021 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Krakowie.

Głównym celem wspólnych działań jest zwiększenie dostępności do jednolitej wiedzy na temat edukacji włączającej. Informacje na temat działań SCWEW w Krakowie znajdują się na stronie www.scwewkrakow.pl